Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
11:28 | 23/05/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 2647/KH-UBND ngày 18/5/2018 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là hỗ trợ doanh nhiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời theo nhu cầu của doanh nghiệp; thực hiện giải đáp vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp năm 2018 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố Vũng Tàu; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp phòng, chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Nội dung của Kế hoạch là Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể… UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung Kế hoạch và yêu cầu thực hiện đồng bộ các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Lồng ghép các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp đang được thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

UBND thành phố Vũng Tàu giao Văn phòng HĐND & UBND thành phố cung cấp và đăng tải đầy đủ, kịp thời các Văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh, thành phố ban hành và các Văn bản chỉ đạo điều hành của thành phố có nội dung liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của thành phố; Phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của các đơn vị theo nội dung Kế hoạch này; Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND 17 phường, xã triển khai thực hiện Kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 theo nội dung Kế hoạch đề ra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua phòng Tư pháp)./.

Tin: Lê Ngân, BBT