An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Chỉ thị của UBND thành phố Vũng Tàu về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.
02:49 | 26/05/2018 Print   E-mail    

 
 
Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại của công tác này trong những năm qua, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 2254/CT-UBND ngày 18/5/2018 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.
 
Các Tân binh thành phố Vũng Tàu lên đường nhập ngũ năm 2018- tại Lễ giao nhận quân 2018
 
Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phường, xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là gọi công dân nhập ngũ) năm 2019 đúng Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thực hiện đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, giao quân đủ chỉ tiêu về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, an toàn tuyệt đối. Mỗi phường, xã phải tạo nguồn lực 01 đảng viên chưa chính thức phải được kết nạp Đảng trước 06 tháng (tính đến ngày giao quân).
 
Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, từng thành viên Hội đồng NVQS thành phố chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS và UBND cùng cấp về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo đơn vị, bộ phận trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS cùng cấp thực hiện tốt việc nắm và quản lý nguồn, xét tuyển, sơ tuyển, khám tuyển, thực hiện bình cử công khai, dân chủ, đảm bảo chất lượng tuyển quân với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Tuyển chọn những công dân có tiêu chuẩn chính trị, đạo đức tốt, công dân có trình độ học vấn từ cao đến thấp, tuyển hết đại học, cao đẳng đến trung cấp, tốt nghiệp phổ thông…
 
Cơ quan quân sự Thành phố và các phường, xã thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho UBND và Hội đồng NVQS cùng cấp trong công tác triển khai, điều hành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể cùng cấp để tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng giao quân cao hơn năm 2018. Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước, đúng quy trình công tác tuyển quân, đặc biệt thực hiện nghiêm túc chủ trương “03 bình cử, 04 công khai” cấp phường, xã phải xác minh làm rõ số công dân có trình độ học vấn thấp và số xin chuyển khẩu, cắt khẩu ở thời điểm nhạy cảm, không để công dân lợi dụng trốn tránh NVQS.
 
Công an thành phố Vũng Tàu chỉ đạo công an các phường, xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan Quân sự để tham mưu cho Hội đồng NVQS cùng cấp tổ chức thực hiện pháp luật về NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng – Bộ Công an. Đồng thời theo dõi và thống nhất quy định về đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, quản lý công dân trong thời gian khám sức khỏe và khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về phẩm chất chính trị, đạo đức… của công dân nhập ngũ vào quân đội, Công an.
 
Tại Chỉ thị này, UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp thông tin về học vấn của công dân Nam trong độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25; Giao Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Ban chỉ huy quân sự và Công an thành phố tổ chức khám sức khỏe NVQS, thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ quốc phòng; Giao Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Giao Thành Đoàn thành phố chỉ đạo Đoàn Thanh niên các phường, xã phối hợp với cơ quan quân sự, Công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS cấp mình tổ chức “Hội trại tòng quân”; Giao các tổ chức đoàn thể thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động…; Giao Đảng ủy, HĐND, UBND các phường, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các bước tuyển quân năm 2019 đúng Luật định, hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao.
 
UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, phường, xã căn cứ vào nội dung Chỉ thị này và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyển quân năm 2019./.
 
Tin, ảnh: Lê Ngân, BBT