Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thành phố Vũng Tàu quyết định phân tuyến tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019
07:43 | 08/07/2018 Print   E-mail    

 
UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định 5145/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 về việc phê duyệt “Phương án phân tuyến tuyển sinh lóp 1 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm học 2018-2019.
 
Trưởng tiểu học Thắng Tam khai giảng năm học 2017-2018
 
Theo đó, phương án tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường như sau:
 
Trường Tiểu học Hạ Long: Sẽ tuyển 259 học sinh/7 lớp, trong đó có 5 lớp bán trú với 185 học sinh, bao gồm học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang sinh sống tại một số Khu phố của Phường 1 như Khu phố 2 (tổ 10 đến tổ 14), KP 3 (tổ 26 đến tổ 29), KP 4 (37 đến tổ 42, tổ 51, tổ 52), KP 5 (tổ 43 đến tổ 47) và một số Khu phố của Phường 2 như KP 1 (tổ 1 đến tổ 13), KP 2 (tổ 1 đến tổ 11), KP 3 (tổ 1 đến tổ 7), KP 4 (tổ 1 đến tổ 4).
 
Trường Tiểu học Đoàn Kết: Sẽ tuyển 222 học sinh /6 lớp, trong đó có 2 lớp bán trú 74 học sinh, bao gồm học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang sinh sống tại một số Khu phố của Phường 1 như Khu phố 1 (tổ 1 đến tổ 6, 8, 9), KP 2 (tổ 15 đến tổ 17, 31), KP 3 (tổ 30, 32 đến tổ 36, 48, 49, 50), KP 6 (tổ 12, 18 đến tổ 25); 90 học sinh cư trú tại KP 4  và 1 số học sinh tạm trú, lưu trú, của Phường 3 do phường đề xuất điều chuyển; học sinh cư trú tại KP7 (tổ 1 đến tổ 5), KP 8 (tổ 3 đến tổ 9), học sinh lưu trú Khu phố 7, 8 của Phường 4; 9 học sinh cư trú tại KP1 (tổ 1 đến tổ 6) của Phường 5.
 
Trường Tiểu học Thắng Tam: Sẽ tuyển 296 học sinh /8 lớp, trong đó có 4 lớp bán trú 148 học sinh, bao gồm học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang sinh sống tại một số Khu phố của Phường 2 như KP 5 (tổ 1 đến tổ 8), KP 6 (tổ 1 đến tổ 15), KP 7 (tổ 1 đến tổ 14); học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang sinh sống tại cư trú phường Thắng Tam gồm KP 1, 2, 5.
 
Trường Tiểu học Bàu Sen: Sẽ tuyển 259 học sinh /7 lớp, trong đó có 3 lớp bán trú 111 học sinh, bao gồm học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang sinh sống tại một số Khu phố của Phường 3, tại KP 1, 2, 3, 5 và một số HS tạm trú, lưu trú của Phường 3 do phường đề xuất; học sinh cư trú tại KP 3, 4 của phường Thắng Tam.
 
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học: Sẽ tuyển 259 HS/7 lớp, trong đó có 5 lớp bán trú 185 HS, tuyển những HS có hộ khẩu thường trú, tạm trú hiện sống tại KP 5 (tổ 1 đến tổ 8), KP 6 (tổ 1 đến tổ 12), KP 7 (tổ 6 đến tổ 16), KP 8 (tổ 1, 2), KP 9 (1 đến tổ 13) của Phường 4; cư trú tại KP 5 (tổ 1 đến tổ 15) của Phường 7.
Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân: Sẽ tuyển 259 HS/7 lớp, trong đó có 4 lớp bán trú 148 HS, có hộ khẩu thường trú, KT3 tại KP 1 (tổ 1 đến tổ 14), KP 2 (tổ 1 đến tổ 15), KP 3 (tổ 1 đến tổ 12), KP 4 (tổ 1 đến tổ 15) của Phường 4; 9 HS cư trú tại KP 1 (tổ 1 đến tổ 6) của Phường 5; cư trú tại KP 8 (tổ 1 đến tổ 17), KP 9 (tổ 1 đến tổ 20) của Phường 7; học sinh cư trú tại KP 1 (tổ 1 đến tổ 6) của phường Thắng Nhì.
 
Trường Tiểu học Hòa Bình: Sẽ tuyển 245 HS/7 lớp, cư trú tại KP 2 đến KP 8 của phường 5.
 
Trường Tiểu học Thắng Nhì: Sẽ tuyển 245 HS/7 lớp, trong đó có 2 lớp bán trú 70 HS, cư trú tại KP 2 đến KP9 (tổ 7 đến tổ 118) phường Thắng Nhì; lưu trú tại KP 1-4, 7 và tạm trú mới tại KP 3 (tổ 1-3), KP 7 (tổ 13-26) của Phường 7.
 
Trường Tiểu học Lê Lợi: Sẽ tuyển 222 HS/6 lớp, có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại KP 1 (tổ 1-16), KP 2 (tổ 1-14), KP 3 (tổ 4-19), KP 4 (tổ 1-16), KP 7 (tổ 1-12) của Phường 7.
 
Trường Tiểu học Trương Công Định: Sẽ tuyển 259 HS/7 lớp, trong đó có 5 lớp bán trú 185 HS, cư trú tại KP 1 (tổ 1-8, 15), KP 3, 4  (tổ 3 đến 12), KP 5 (tổ 18-21), KP 6 (tổ 16, 17, 20), KP 7 của Phường 8; lưu trú tại KP 1, 7 Phường Nguyễn An Ninh.
 
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng: Sẽ tuyển 259 HS/7 lớp, trong đó có 5 lớp bán trú 85 HS; tuyển HS cư trú tại KP 1 (tổ 9-14), KP 4 (tổ 1, 2, 13-17), KP 5 (tổ 1-15, 18, 19) của phường 8; cư trú tại KP 4, 5 Phường Nguyễn An Ninh.
 
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân: Sẽ tuyển 555 HS/15 lớp, trong đó có 7 lớp bán trú 259 HS, cư trú tại KP 2 (tổ 1-31), KP 3 (tổ 1-18), KP 4 (tổ 3, 4, 6-9, 11-15 của Phường 10; lưu trú tại KP 3, 4, 11 phường Thắng Nhất; cư trú tại KP 6 phường Nguyễn An Ninh; 68 HS KP 1-4 do Phường 11 đề xuất điều chuyển.
 
Trường Tiểu học Trưng Vương: Sẽ tuyển 259 HS/7 lớp bán trú, cư trú tại KP 6 (tổ 1-10) của phường 7; thường trú, tạm trú tại KP 4 (tổ 7-10, 14, 15, 16), KP 5 (tổ 1-13) của Phường 9; cư trú tại KP 2, 3 của phường Nguyễn An Ninh.
 
Trường Tiểu học Quang Trung: Sẽ tuyển 296 HS/8 lớp bán trú, có hộ khẩu thường trú, KT3 từ 5-2017 trở về trước tại KP 3 (tổ 1, 2, 3), KP 7 (tổ 13-26) của phường 7; cư trú tại KP 1-4 (tổ 1-3, 6, 11-13) của phường 9; cư trú tại KP 8, lưu trú tại KP 6 của phường Thắng Nhất.

Trường Tiểu học Thắng Nhất: Sẽ  tuyển 296 HS/8 lớp với 3 lớp bán trú 120 HS, cư trú tại KP 1, 2, 9; thường trú, KT3 tại KP 6, thường trú tại KP 7 phường Thắng Nhất; thường trú tại KP 3 phường Rạch Dừa.
 
Trường Tiểu học Chí Linh: Sẽ tuyển 592 HS/16 lớp, trong đó có 8 lớp bán trú 296 HS, cư trú tại KP 5, 10, 12, thường trú, KT3 tại KP 3, 4, 11, lưu trú tại KP 7 của phường Thắng Nhất; 109 HS KT3, lưu trú tại KP 1-9 (trừ KP 3) phường Rạch Dừa do phường đề xuất điều chuyển; cư trú tại KP 1 (tổ 1-15), KP 4 (tổ 1, 2, 5, 10) của Phường 10.
 
Trường Tiểu học Bình Minh: Sẽ tuyển 407 HS/11 lớp, cư trú tại KP 1 (tổ 1-7), KP 2 (tổ 1-10), KP 4 (tổ 1-11), KP 5 (tổ 1-8), KP 6 (tổ 1-10), KP 7 (tổ 1-6), KP 8 (tổ 1-5), KP 9 (tổ 1-11) phường Rạch Dừa.

Trường Tiểu học Phước Thắng: Sẽ tuyển 555 HS/15 lớp, thường trú tại KP 1-4 Phường 11, trừ những HS cư trú tại KP 1 (tổ 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 12, 13, 14) Phường 11.
Trường Tiểu học Hải Nam: Sẽ tuyển 518 HS/14 lớp, trong đó có 4 lớp bán trú 148 HS, cư trú tại KP 1, 2, 3 Phường 12 và 300 HS từ KP 1-4 do phường 11 đề xuất điều chuyển.
 
Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp: Sẽ tuyển 333 HS/9 lớp, trong đó có 6 lớp bán trú 222 HS, cư trú tại KP 4-6 phường 12; 104 HS từ KP 3 do Phường 12 đề xuất.
 
Trường Tiểu học Long Sơn 1: Sẽ tuyển 110 HS/4 lớp, trong đó có 2 lớp bán trú (60 HS), cư trú tại thôn 1 (tổ 1-9), thôn 2 (tổ 1-14), Rạch Già (tổ 1, 2), Bến Điệp (tổ 1-8) xã Long Sơn.
 
Trường Tiểu học Long Sơn 2: Sẽ tuyển 225 HS/7 lớp, trong đó có 3 lớp bán trú (105 HS), cư trú tại thôn 4 (tổ 1-14, thôn 5 (tổ 1-13), thôn 6 (tổ 1-15), thôn 7 (tổ 1-13), thôn 8 (tổ 1-6), thôn 9 (tổ 1-6), thôn 10 (tổ 1-13) xã Long Sơn.
 
Trường Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu: Sẽ tuyển 222 HS/6 lớp bán trú, tuyển những HS trong TP. Vũng Tàu có nguyện vọng.
 
Trường Tiểu học Việt Anh: Sẽ tuyển 70 HS/2 lớp bán trú, tuyển những HS trong TP. Vũng Tàu có nguyện vọng.
 
Trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Tuyển 35 HS/1 lớp bán trú, tuyển những HS trong TP.Vũng Tàu có nguyện vọng.
 
Trường Tiểu học, THCS, THPT Việt Nam-Singapore: Sẽ tuyển 35 HS/1 lớp bán trú, tuyển những HS trong TP.Vũng Tàu có nguyện vọng.
 
Về đối tượng dự tuyển là học từ 6 tuổi trở lên, thực trú tại địa bàn dân cư, có tên trong phần mềm phổ cập và hồ sơ điều tra của UBND các phường, xã tại thời điểm tháng 12-2017, HS theo có bố mẹ được UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ điều chuyển công tác. UBND các phường, xã trao Phiếu báo dự tuyển tại gia đình từ ngày 6 đến 10-7. Thời gian nộp hồ sơ, Phiếu báo dự tuyển từ ngày 12 đến 14/7 tại Hội đồng tuyển sinh của các trường tiểu học; kết quả tuyển sinh công bố ngày 20/7./.
 
Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT