An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Kế hoạch của UBND thành phố Vũng Tàu về sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959-3/3/2019).
04:25 | 11/07/2018 Print   E-mail    

 
Thực hiện Quyết định 16/HĐBT ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) về tổ chức “Ngày biên phòng toàn dân”; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959-3/3/2019); Công văn số 2200-CV/TU ngày 26/01/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về việc kỷ niệm 60 ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 3720/KH-UBND ngày 05/7/2018 về việc Tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959-3/3/2019).
 
Theo đó, mục đích của Kế hoạch là kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quán triệt thực hiện Quyết định 16/HĐBT ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) về “Ngày biên phòng toàn dân” 03/3 hàng năm; Gắn việc sơ kết thực hiện hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959-3/3/2019) với đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018); Kịp thời biểu dương, khen thưởng để động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2019; Quá trình tổ chức sơ kết và kỷ niệm phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, tránh phô trương, hình thức.
 
Trong thời gian qua tại các đồn Biên phòng trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong việc bảo vệ biên giới, biển (ảnh: Trần Việt)
 
Nội dung của Kế hoạch trước hết cần tập trung vào công tác sơ kết “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tiến hành sơ kết đánh giá việc nhận thức, trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn thành phố; Công tác phối hợp và triển khai thực hiện Quyết định 16/HĐBT ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ), các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Bên cạnh đó cần đánh giá công tác quản lý biên giới, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng, công tác Tổ chức hoạt động “Ngày biên phòng toàn dân” 03/3 hàng năm, những hạn chế, tồn tại và rút kinh nghiệm; Tổ chức hội nghị sơ kết và công tác khen thưởng…;UBND các phường không có biên giới biển cần sơ kết công tác hỗ trợ, ủng hộ các địa phương có biên giới biển, đảo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ công tác ở khu vực biên giới, hải đảo.
 
Về nội dung hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959-3/3/2019) thì cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồn Biên phòng Bến Đá chủ trì, phối hợp với các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố, Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao, UBND các phường, xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các giải thi đấu thể thao, cuộc thi tìm hiểu “Biên giới và bộ đội Biên phòng”, công tác họp mặt kỷ niệm…
 
UBND thành phố Vũng Tàu giao Ban chỉ đạo “Ngày biên phòng toàn dân” của thành phố chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; Đồn Biên phòng Bến Đá là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, phường, xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực UBND thành phố; Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959-3/3/2019)./.
 
Tin: Bằng Lăng, BBT