An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Các địa phương tại thành phố Vũng Tàu chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.
04:57 | 19/07/2018 Print   E-mail    

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, làm nòng cốt thực hiện công tác quân sự - quốc phòng ở cơ sở là một trong những chủ trương, chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo an ninh chính trị, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, các địa phương tại thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh về chất lượng, đủ về số lượng.  Sự vững mạnh toàn diện của lực lượng này góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dân quân tham gia nhặt rác, bảo vệ mội trường

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu thì: Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự tích cực, chủ động tham mưu, hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương trên địa bàn thành phố được đẩy mạnh, bảo đảm chất lượng theo đúng quy định. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 17 Ban chỉ huy quân sự cấp phường, xã; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm 22,9%, đoàn viên đạt 54,1% so với tổng số DQTV. Lực lượng này được tổ chức biên chế chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; phù hợp với chiến lược phòng thủ của tỉnh, thành phố; Hàng năm, lực lượng DQTV được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, quân số tham gia đạt 96%; kết quả huấn luyện đạt yêu cầu 100%, trong đó có từ 75-80% đạt khá, giỏi. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, nhất là chất lượng chính trị ngày càng được nâng cao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương, lực lượng DQTV tại các phường, xã của thành phố Vũng Tàu đã thực hiện tốt việc phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Ðảng, chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, mục tiêu và công trình quốc phòng trên địa bàn; xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ mội trường xanh, sạch, đẹp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Cán bộ, chiến sĩ DQTV thật sự xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương, cơ sở.

Ban chỉ huy quân sự thành phố và Ban chỉ huy quân sự 17 phường, xã của thành phố luôn coi trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện đối với lực lượng DQTV, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này. Công tác huấn luyện được tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung sát với yêu cầu, tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng, gắn với thực tế địa bàn, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Hằng năm, Ban CHQS thành phố và các phường, xã đều xây dựng kế hoạch huấn luyện cho 100% DQTV, trong đó chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là việc tổ chức quán triệt nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ DQTV, chuẩn bị bãi tập và thông báo triệu tập, huy động cao nhất quân số tham gia huấn luyện; tổ chức chặt chẽ huấn luyện kết hợp với hội thi, hội thao trong lực lượng DQTV, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu, các địa phương trên địa bàn thành phố đã và đang tiến hành tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chặt chẽ, công khai, dân chủ ngay từ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Công tác rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi theo luật định và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ dân quân tự vệ, kết nạp dân quân tự vệ mới, chuyển ra đối với số cán bộ, chiến sĩ đã hết tuổi, hoàn thành nghĩa vụ được thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Ban Chỉ huy quân sự các cấp của thành phố cũng luôn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân, tự vệ. Nội dung giáo dục chính trị tập trung vào giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của lực lượng dân quân, tự vệ và thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới. Qua đó, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự là lực lượng quan trọng trong thực hiện công tác quân sự- quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở và ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở…

Theo Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu thì: Để làm tốt công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng DQTV, Ban CHQS thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý và nắm chắc nguồn làm cơ sở để tổ chức, sắp xếp và bổ sung biên chế cho lực lượng DQTV. Trong công tác xây dựng lực lượng này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố luôn xác định đây là một bộ phận quan trọng trong lực lượng vũ trang nên đã thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” đúng với quy định của Luật DQTV, lấy chất lượng chính trị là chính, có quy mô tổ chức hợp lý và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng đã tích cực tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác huấn luyện DQTV.

Có thể nói, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền tại thành phố Vũng Tàu, các cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể cần tích cực, chủ động, chăm lo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, nâng cao chất lượng chính trị để phát huy vai trò nòng cốt của DQTV trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn