Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành ủy Vũng Tàu tăng cường lãnh đạo với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế.
07:26 | 14/09/2018 Print   E-mail    

 
Thành ủy Vũng Tàu tăng cường lãnh đạo với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế.
 
     Vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 07/9/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế trên địa bàn Thành phố.
 
      Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm Y tế (BHYT) là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng; đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội trong thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện; cơ quan Bảo hiểm xã hội của thành phố được kiện toàn, nỗ lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác BHXH, BHYT, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT chưa đầy đủ, số người tham gia BHYT còn thấp, chủ yếu là các đối tượng được ngân sách nhà nước, quỹ BHXH đóng.
 
      Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong thành phố tiếp tục quán triệt đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW (khóa XI) và Nghị quyết số 28-NQ/TW (khóa XII) của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế. Chú trọng bổ sung mục tiêu, kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của địa phương, đơn vị; Đẩy mạnh đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia BHXH, BHYT, kịp thời biểu dương các đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt đồng thời phê phán vi phạm trong thực hiện Luật BHXH, BHYT.
 
      Thành ủy Vũng Tàu giao cho UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các phường, xã cần tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Quan tâm hỗ trợ các đối tượng cận nghèo, gia đình khó khăn, học sinh, sinh viên tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ; Tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh tuyến cơ sở, tạo điều kiện phát triển hệ thống y tế ngoài công lập tham gia khám chữa bệnh BHYT, khắc phục dần tình trạng quá tải ở cơ sở khám chữa bệnh công lập. Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại địa phương, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh; Chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý Nhà nước, công tác phối hợp, tăng cường kiểm tra, thanh tra, tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, đảm bảo sử dụng có hiệu quả quỹ BHXH, BHYT.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố cần phối hợp với các cấp, các ngành và BHXH thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT; Tăng cường phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tập trung vào nhóm đối tượng là các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động và người lao động.
 
      Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này./.
                                                                                                 Tin: Bằng Lăng, BBT