Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
UBND Thành phố Triển khai phương án bảo vệ và tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản.
01:48 | 14/09/2018 Print   E-mail    

UBND Thành phố Triển khai phương án bảo vệ và tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản.
 
      Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 6220/UBND-VP về tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản; Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 về ban hành phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành văn bản về việc Triển khai phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn
 
      Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Phòng Tài nguyên môi trường tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại hai văn bản trên của tỉnh; tiếp tục đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn; Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Phòng Tư pháp lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản trong các hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức của cộng , góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Trung tâm VHTT-TT, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh và thay đổi phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng với việc bảo vệ tài sản. Đội trật tự đô thị thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 3695/UBND-TNMT của UBND thành phố về tiếp tục thực ghiện nghiêm chỉ thị 11/CT-UBND của UBND tỉnh về lĩnh vực khoáng sản; chủ động tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Công an thành phố, Ban Chỉ quân sự thành phố tăng cường công tác tuần tra, giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc Công an phường, xã, Ban Chỉ huy quân sự phường, xã phát huy vai trò thực hiện hoặc phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh trong các buổi sinh hoạt tại khu phố, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực khoáng sản, góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; đôn đốc các khu phố trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và những người giữ chức vụ tương đương thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của các tổ giám sát cộng đồng về môi trường trong các khu dân cư, lồng ghép việc giám sát các hoạt động khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn vào nhiệm vụ của tổ giám sát cộng đồng về môi trường trong các khu dân cư. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để hoạt động khai thác khoáng sản không phép xảy ra trên địa bàn quản lý mà không kịp thời ngăn chặn, xử lý hoạt để xuất xử lý vi phạm./.
 
 Tin: Phương Anh, BBT