Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”.
08:58 | 01/10/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”.
                          
      Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 4767/KH-UBND gửi các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể của thành phố, UBND 17 phường, xã trên địa bàn về triển khai thực hiện Dự án này.
 
      Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, từng bước kiềm chế, tiến tới làm giảm cơ bản tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người góp phần làm giảm tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể của thành phố, UBND 17 phường, xã trên địa bàn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác phòng ngừa nghiệp vụ; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý; Công tác hợp tác quốc tế; Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.
 
       UBND thành phố Vũng Tàu giao Công an thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể có liên quan và UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; Các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thu thập, đánh giá chứng cứ, xử lý nhanh chóng dứt điểm các dự án liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; Tòa án nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ… cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động Đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực công tác bảo vệ trẻ em và phụ nữ.
 
      Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố cần nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn áp dụng các chính sách phúc lợi, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em bị xâm hại, là nạn nhân của việc buôn bán người; Phòng Giáo dục thành phố chỉ đạo các Trường học, các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung kiến thức phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người vào trong chương trình học ngoại khóa, các môn học đạo đức; Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn./.
 
                                                                                                  Tin: Lê Ngân, BBT