Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai thực hiện Quyết định 2599/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với những hồ sơ có nội dung phức tạp, phạm vi rộng.
02:15 | 08/10/2018 Print   E-mail    

Triển khai thực hiện Quyết định 2599/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với những hồ sơ có nội dung phức tạp, phạm vi rộng.
 
     Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 5710/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về quy định thẩm quyền và tiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn Tỉnh.
 
     Theo đó, tại Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức bao gồm: Hồ sơ xử phạt đối với vụ việc có liên quan đến cưỡng chế và có khả năng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh tại địa phương; Hồ sơ có nhiều nội dung cần thu thập, xác minh quy định tại Điều 59 và 61 của Luật xử lý vi phạm hành chính không thuộc trường hợp giải trình; Hồ sơ có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 62 và 63 của Luật xử lý vi phạm hành chính; Vụ việc có nhiều văn bản, tài liệu mâu thuẫn với nhau cần có thời gian xác minh, đánh giá hoặc tham gia ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan; Vụ việc áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị 100 triệu đồng trở lên; Hồ sơ phải sửa đổi, đính chính theo đề nghị của cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra; Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính được kiểm tra đánh giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành hoặc cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính; Hồ sơ có phạm vi rộng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; Vụ việc mà đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài; Vụ việc có liên quan đến khiếu nại, khởi kiện của cá nhân, tổ chức.
 
     Thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng thì các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán cho người trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ theo đúng quy định.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giao Phòng Tư pháp thành phố chủ trì, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Quyết định; Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về UBND thành phố hoặc cấp có thẩm quyền để có ý kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định./.
 
                                                                                              Tin: Bằng Lăng, BBT