Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Vũng Tàu đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
02:33 | 08/10/2018 Print   E-mail    

Vũng Tàu đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
      Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, tổ chức, bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu đã được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Sau sáp nhập, các cơ quan, đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định. Vừa qua, tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 27/7/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục tiêu đặt ra là rà soát, sắp sếp, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
      Thực hiện Nghị quyết 18-NQ-TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy Vũng Tàu đã bám sát chương trình hành động của tỉnh để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của địa phương, mạnh dạn đăng ký thực hiện điểm một số mô hình về sắp xếp bộ máy tổ chức. Cụ thể, thành phố đã kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế; triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp làm cơ sở để sắp xếp, bố trí, tuyển dụng lao động theo vị trí việc làm; Xây dựng và triển khai một số đề án quan trọng như: Đề án vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể thành phố; Đề án sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố vào Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đề án thí điểm chấm dứt tổ chức hoạt động của Hội nông dân thành phố và các phường, bố trí nhân sự Hội nông dân thành phố sau khi chấm dứt tổ chức hoạt động. Thành phố cũng đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập các tổ dân cư trên toàn địa bàn thành phố; đang tiến hành rà soát, lập phương án sáp nhập các khu phố, thôn. Ông Mai Ngọc Thuận - Bí thư Thành ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương, trong 9 tháng qua Thành phố thực hiện rất quyết liệt. Và bắt đầu tư 1/10, trong hệ thống chính trị không còn tổ chức hội nông dân Thành phố. Đây là một sự kiện chính trị rất quan trọng của Thành phố. Hàng loạt vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy đã đẩy mạnh công tác kiện toàn. Trong một thời gian ngắn, rất nhiều đồng chí từ thành phố được điều xuống phường, và từ phường này đến phường kia, để kiện toàn bộ máy thành phố và các phường, chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo.
 
      Là địa phương có cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục đứng hàng đầu của tỉnh, nhưng nhiều năm qua Thành phố vẫn luôn trong tình trạng thiếu trường lớp, gây khó khăn đến việc dạy và học, nhất là khối mầm non và tiểu học. Từ năm học 2015-2016 đến nay, mỗi năm tỷ lệ học sinh trên địa bàn Thành phố đến trường tăng trung bình 4% (tương đương khoảng 2.000 học sinh), nhưng biên chế sự nghiệp giáo dục chưa được giao tương ứng. Để đáp ứng đủ định mức giáo viên đứng lớp theo số học sinh tăng, ngành giáo dục Thành phố thiếu khoảng 250 biên chế giáo viên trong mỗi năm học. Theo đó, Thành phố đã thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở. Đầu năm 2018, UBND Thành phố đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị trường học thuộc thành phố tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng của Ngành GD&ĐT; đồng thời xây dựng phương án sắp xếp tổ chức và điều chỉnh quy mô trường, lớp phù hợp với biên chế được giao trong năm học 2018-2019, trong đó chú trọng việc bố trí lại sỉ số học sinh, định mức giáo viên trên lớp, qua đó đã giảm được 25 lớp học. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã thực hiện thu gom đầu mối tổ chức để giảm biên chế gián tiếp thông qua việc sáp nhập 10 trường mầm non có quy mô nhỏ trên địa bàn phường, còn lại 5 trường; đồng thời bố trí kiêm nhiệm một số vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ như: văn thư, thư viện, y tế học đường. Bà Đặng Kim Lanh - Trưởng Phòng Nội vụ Thành phố cho biết: Qua phương án sắp xếp tổ chức, cơ cấu quy mô trường lớp trong ngành giáo dục, UBND Thành phố đã thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối và tiếp tục triển khai tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, trong đó đã giảm 5 trường, đạt 7,7%; đồng thời giảm được 116 biến chế, trong đó có 62 biên chế gián tiếp đạt 3,7% biên chế sự nghiệp giáo dục được giao năm 2015, số biên chế này được bố trí lại tại các đơn vị trường học thành lập mới do nhu cầu tăng học sinh trong năm học.
 
    Thành phố Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2020 có 10%, đến năm 2025 có 15% số trường công lập tự chủ về tài chính (Ảnh: Học sinh trường THCS Nguyễn An Ninh trong lễ khai giảng năm học 2018-2019)
 
      Trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 28-Ctr/TU ngày 27/7/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, thành phố tiến hành sắp xếp hệ thống trường, lớp, bảo đảm đủ sĩ số học sinh trên các lớp theo các cấp học, bậc học; Rà soát lại các điểm trường, nếu địa bàn phục vụ không quá rộng, giao thông đi lại thuận lợi, dân cư sống tương đối tập trung thì xem xét giải thể các điểm trường để bố trí tập trung tại cơ sở chính của trường; rà soát lại các trường học, nếu có quy mô nhỏ, số lớp học ít thì sáp nhập, hợp nhất với các trường gần địa bàn để đảm bảo tinh gọn đầu mối, giảm biên chế hành chính gián tiếp, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và không làm tăng biến chế. Bên cạnh đó, Thành phố cũng xem xét tình hình thực tế của từng địa phương để xây dựng phương án chuyển đổi một số trường học có điều kiện, khả năng sang hình thức xã hội hóa, một số trường học có điều kiện, khả năng sang hình thức trường công lập chất lượng cao hoặc trường công lập có một số lớp chất lượng cao. Đối với các trường học mới xây dựng hoặc đang đưa vào dự án đầu tư xây dựng nhưng chưa giao biên chế thì nghiên cứu quy định hiện hành để thực hiện phương án cho thuê trụ sở, hoặc hợp tác công – tư, liên doanh, liên kết. Các đơn vị căn cứ nguồn lực, chủ động xây dựng phương án xã hội hóa, nâng cao tự chủ tài chính của các đơn vị, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng theo quy định, triển khai thí điểm, tiến tới việc tự chủ về tài chính trong một số trường học. Thành phố phấn đấu đến năm 2020 có 10%, đến năm 2025 có 15% số trường công lập tự chủ về tài chính; Thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động giáo dục, phấn đấu trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 có 8 cơ sở giáo dục công lập sẽ được chuyển giao cho tư nhân quản lý dưới hình thức hợp tác công-tư.
 
      Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, trong quý IV năm 2018, Thành phố thực hiện sáp nhập Thư viện vào Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố; sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý các khu du lịch thành phố. Đối với các đơn vị sự nghiệp khác, Thành phố sẽ hợp nhất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động (thực hiện trong quý IV năm 2018 và hoàn thành trong quý I năm 2019); Rà soát Đội trật tự đô thị thành phố để có phương án sắp xếp phù hợp; Rà soát sắp xếp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất theo hướng trực tiếp củng cố, khai thác tốt, ổn định các nguồn thu, nâng cao mức độ tự chủ; Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác các Ban quản lý chợ theo hướng phù hợp.
 
      Bí thư thành ủy Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh: Mục tiêu đặt ra của Thành ủy đối với việc rà soát, sắp sếp, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập là phải đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công có chất lượng ngày càng cao và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương./.
 

Bài, ảnh: Trúc Lan, BBT