Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thực hiện tuyên truyền công tác Cải cách hành chính trên Đài phát thanh và Truyền hình Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018-2019.
10:33 | 10/10/2018 Print   E-mail    

Thực hiện tuyên truyền công tác Cải cách hành chính trên Đài phát thanh và Truyền hình Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018-2019.
 
      Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện tuyên truyền công tác Cải cách hành chính trên Đài phát thanh và Truyền hình Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018-2019 chuyên mục “Cải cách hành chính và cuộc sống”, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 5712/UBND-VP ngày 28/9/2018 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố về việc thực hiện tuyên truyền công tác Cải cách hành chính trên Đài phát thanh và Truyền hình Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018-2019.
 
      Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ chỉ đạo của UBND Tỉnh tại điểm 5, mục III của Kế hoạch, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh, Sở thông tin và truyền thông tổ chức thực hiện các nội dung liên quan như: Chuẩn bị các nội dung và trực tiếp trả lời câu hỏi theo kế hoạch kịch bản sản xuất chương trình của Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh, chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin trả lời trong chuyên mục; Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được câu hỏi đề nghị trả lời trong chuyên mục phải phối hợp và gửi Văn bản nội dung trả lời về Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh; Đối với trường hợp câu hỏi phức tạp, nhạy cảm thì tối đa không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được câu hỏi. Đối với các câu hỏi có nội dung phức tạp, nhạy cảm thì phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên.
 
      UBND thành phố giao Trưởng phòng Nội vụ chủ trì, đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh triển khai thực hiện tốt chương trình tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018-2019 chuyên mục “Cải cách hành chính và cuộc sống”.
 
      UBND thành phố Vũng Tàu giao Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao thành phố và các đơn vị liên quan triển khai, phát nội dung các chương trình chuyên mục “Cải cách hành chính và cuộc sống” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên hệ thống truyền thanh của thành phố Vũng Tàu./.
 
                                                                                             Tin: Bằng Lăng, BBT