An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
08:44 | 25/10/2018 Print   E-mail    

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
 
      Theo đó, Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã bổ sung các đối tượng thuộc nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH, cụ thể:
- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
-Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;                                                                                                            
- Học sinh, sinh viên;                                                                                                                              - Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung thêm các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng, đơn cử:                                                                                                                            
- Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình;
- Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của Luật BHXH. 
Nghị định 46/2018/NĐ-CP cũng quy định mức hưởng bảo hiểm y tế, cụ thể:
- Hỗ trợ 100% chi phí KCB với các đối tượng gồm người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
- Hỗ trợ 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, trẻ em dưới 06 tuổi…
- Hỗ trợ 100% chi phí KCB tại tuyến xã
- Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với các trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% lương cơ sở (Hiện nay lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng)
- Hỗ trợ 100% chi phí KCB khi người bệnh tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi KCB vượt tuyến.
 
     Đối với các trường hợp khác, mức hưởng BHYT chỉ từ 80 – 95%.
­­­­­­
     
     Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018./.
 
                                                                                                  Tin: Bảo Linh, BBT