An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Nhiều quy định về hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP.
08:16 | 29/10/2018 Print   E-mail    

Nhiều quy định về hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP.
 
     Theo quy định của Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động; Hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018.
 
     Theo đó những quy định liên quan nhiều đến hợp đồng lao động (HĐLĐ) được sửa đổi bổ sung và có những điểm mới như: Chế độ nâng bậc, nâng lương theo nội dung thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức tiền lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo nội dung thỏa thuận của hai bên hoặc thỏa thuận thực hiện theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật; còntTrang bị bảo hộ lao động cho người lao động cũng theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đối với Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế là thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế;
 
     Các nội dung chủ yếu khác của hợp đồng được thực hiện theo quy định hiện hành, như tên và địa chỉ của người sử dụng lao động được quy định là tên và địa chỉ của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; trường hợp là cá nhân thuê mướn sử dụng lao động thì ghi họ và tên người sử dụng lao động theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được cấp theo quy định của pháp luật; Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định,  Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh và ác khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động; Đối với  Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận 
 
     Điểm mới quy định là tiền lương làm căn cứ để trả người lao động trong ngày nghĩ hàng năm, ngày nghĩ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, ngày nghĩ,lễ, tết và ngày nghĩ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động (thay vì tiền lương ghi trong hợp đồng của tháng trước liền kề như quuy định hiện hành) chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương. Đồng thời quy định về tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLD trái quy định của pháp luật./.

 

Tin: Kim Nguyễn, BBT