Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong điện ảnh, sân khấu tại Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL.
01:54 | 05/11/2018 Print   E-mail    

Hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong điện ảnh, sân khấu tại Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL.
 
     Thông tư  25/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018. Thông tư 25 thay thế Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
     Theo đó nội dung Thông tư 25 quy định rõ việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá chỉ nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm diện ảnh, sân khấu, nhằm khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá; trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định. Và khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.
 
     Việc diễn viên không được sử dụng hình ảnh thuốc lá trong các trường hợp như: Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và Điều 13 Luật phòng chống, tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; Việc ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; Việc thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; Và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 
     Còn theo Thông tư 25, nếu phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải bảo đảm một trong các yêu cầu như được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi phù hợp dựa trên các tiêu chí theo quy định; có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.
 
     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này tại địa phương; Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu phim, phát hành phim, phổ biến phim và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm bảo đảm nội dung hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo quy định tại Thông tư này trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn./.
              
   Tin: Kim Nguyễn, BBT