Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường.
12:11 | 08/11/2018 Print   E-mail    

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường.
 
     Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 6333/KH-UBND ngày 05/11/2018 gửi các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể và Chủ tịch UBND 17 phường, xã trên địa bàn thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thượng vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường.
 
 
Tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu chung tay làm sạch môi trường biển năm 2018
 
      Theo đó, mục đích của Kế hoạch là triển khai các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 258-KH/TU ngày 19/9/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố; Cải thiện chất lượng môi trường, tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện cho người dân; Tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là: Cải thiện, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động của các cơ sở kinh doanh ven biển, các cơ sở chế biến hải sản, các điểm nóng về môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường khu vực kênh Bến Đình; Kiểm soát, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; Quản lý, kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, đô thị; Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; Đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng; Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động du lịch, công tác truyền thông bảo vệ môi trường; Triển khai hiệu quả mô hình khu dân cư tự quản, tổ giám sát cộng đồng về bảo vệ môi trường trong khu dân cư trên địa bàn thành phố.
 
      Tại mỗi nhiệm vụ, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã chỉ rõ từng nội dung và giải pháp thực hiện, phân công cho từng cơ quan thực hiện và thời gian triển khai thực hiện cụ thể. UBND thành phố Vũng Tàu giao các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể và Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố theo chức năng và nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này./.
 
                                                                                Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT