Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tổ chức ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2018.
12:13 | 08/11/2018 Print   E-mail    

Tổ chức ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2018.
 
     Thực hiện kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 6109/KH-UBND về việc tổ chức ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam 09/11 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2018.
 
     Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo sự phát triển của đất nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; Thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường và năng lực cạnh tranh; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; Tích cực đưa các đạo luật mới có hiệu lực vào cuộc sống.
 
     Chủ đề ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
     Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 là: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân; Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực.
 
     Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực, địa phương, các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 cần tập trung vào nội dung về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và công tác tổ chức, thi hành pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu cần chủ động xác định hình thức thực hiện ngày pháp luật của ngành, đơn vị, địa phương mình cho phù hợp và cần thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; Các hoạt động hưởng ứng thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn thành phố cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, đợt cao điểm được tổ chức từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng Tư pháp thành phố hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã tổ chức ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam 09/11 năm 2018. Các cơ quan chuyên môn, các ban ngành chức năng và UBND 17 phường, xã trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn với nội dung và hình thức phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố./.
 
                                                                                                    Tin: Bằng Lăng, BBT