Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Kế hoạch liên tịch chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2018-2020
08:06 | 18/11/2018 Print   E-mail    

Kế hoạch liên tịch chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2018-2020 
 
    Ngày 31/10/2018 UBND Thành phố và UBMTTQVN Thành phố đã ban hành Kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;
 
    Đây là nội dung triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 06/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/01/2017 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT về việc tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm của UBMTTQVN các cấp trong tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 
     Theo đó, Mục đích Chương trình phối hợp là: Tổ chức vận động toàn xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế. Tạo dư luận xã hội mạnh mẽ cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.
 
     Mục tiêu đến năm 2018, 100% số phường, xã tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm. Vận động ít nhất 60% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến kinh doanh thực phẩm và 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Các phường được công nhận đô thị văn minh phải có tiêu chí an toàn thực phẩm. 100% các phường, xã triển khai chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm. Đến năm 2019, 100% số phường, xã tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm. Vận động ít nhất 70% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến kinh doanh thực phẩm và 50% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất. kinh doanh thực phẩm an toàn. Các phường được công nhận đô thị văn minh phải cso tiêu chí an toàn thực phẩm. Đến năm 2020, 100% số phường, xã tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm. Vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến kinh doanh thực phẩm và 70% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất. kinh doanh thực phẩm an toàn.
 
     Tăng cường giám sát tại các bếp ăn tập thể để đảm bảo ATTP 
     Có 6 nội dung phối hợp và giải pháp thực hiện bao gồm công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức giám sát chấp hành luật ATTP, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật ATTP, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị đối với hành vi vi phạm ATTP, định kỳ sơ kết và tổng kết thực hiện chương trình phối hợp. Kết hoạch liên tịch phối hợp cũng đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên thực hiện./.
 
Tin, ảnh: Lại Giang, BBT
 
 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn