Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, của Bộ chính trị
01:42 | 04/01/2019 Print   E-mail    

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, của Bộ chính trị
 
     Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành văn bản về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị.
 
     Theo đó, 5 năm qua Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung quan tâm chỉ đạo quán triệt nội dung Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW  đến các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, qua đó phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát và phản biện xã hội; từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW,  Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu: các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các nội dung giám sát, phản biện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị và đáp ứng nhu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho nhân dân. UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến, đăng tải Quy chế, Quy định; thường xuyên phản ánh kết quả triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị, cơ sở; tích cực tuyên truyền về các điển hình tốt, sáng tạo. UBND Thành phố chỉ đạo UBND phường, xã, các phòng, ban, đơn vị thành phố chủ động quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc xây dựng các nội dung về giám sát, phản biện xã hội liên quan trực tiếp đến nhân dân.
 
     Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, khi có yêu cầu kịp thời bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cung cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giám sát phản biện đối với những nội dung có liên quan theo quyết định 217-QĐ/TW; quan tâm hơn đến các hoạt động góp ý và tập hợp ý kiến, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo quyết định 218-QĐ/TW; phối hợp với cấp ủy Đảng, Chính quyền tổ chức đối thoại theo định kỳ hàng năm giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng cấp với nhân dân; tăng cường vận động nhân dân tích cực chủ động tham gia thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội quy định; thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể các cấp; theo dõi, giám sát việc tiếp thu và khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm các đơn vị đã được giám sát, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ chính trị ở các cấp, các địa phương, đơn vị qua đó tham mưu Cấp ủy chỉ đạo kịp thời; đảm bảo việc thực hiện có tính thống nhất thường xuyên liên tục.  Trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thành phố cần tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiệm kỳ; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân để xây dựng các nội dung phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị và báo cáo về Ban thường vụ Thành ủy./.
 
Tin: Phương Anh, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn