Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu ban hành các Quyết định thanh lý các hợp đồng khoán bảo vệ rừng gây trồng rừng phòng hộ hang Ông Hổ-Núi Lớn
10:29 | 06/01/2019 Print   E-mail    

Thành phố Vũng Tàu ban hành các Quyết định thanh lý các hợp đồng
khoán bảo vệ rừng gây trồng rừng phòng hộ hang Ông Hổ-Núi Lớn
 
     Ngày 27/12/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành các Quyết định 9023/QĐ-UBND về việc thanh lý hợp đồng số 115/HĐK ngày 24/03/1995 về khoán rừng gây trồng rừng phòng hộ hang ông Hổ- Núi lớn đối với hộ ông Nguyễn Duy Thanh và Quyết định 9024/QĐ-UBND về việc thanh lý hợp đồng số 98/HĐK ngày 20/03/1995 về khoán rừng gây trồng rừng phòng hộ hang ông Hổ- Núi lớn đối với hộ bà Phan Thị Xuyên.
 
     Theo đó UBND Thành phố thanh lý các hợp đồng trên đồng thời giao phòng Tài nguyê và Môi trường chủ trì tổ chức việc ban giao cho UBND phường Thăng Nhì quản lý, đồng thời niêm yết công khai các quyết định trên./.
 
Tin: Thắng Cảnh, BBT