Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Đảng bộ thành phố Vũng Tàu: Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương trong Đảng.
02:47 | 10/01/2019 Print   E-mail    

Đảng bộ thành phố Vũng Tàu: Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương trong Đảng.
 
     Có thể thấy rằng, để bảo đảm cho tổ chức Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay thì không thể thiếu hoạt động kiểm tra, giám sát của Ðảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát trở thành tất yếu khách quan giúp cho Ðảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu góp phần hoàn thành vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Những năm qua, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu luôn xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là thấm nhuần và thấu suốt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng qua các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
 
 
     Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu, UBKT Thành ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quyết định, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng bộ thành phố. Điểm nổi bật là ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT các cấp trong đảng bộ thành phố đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp với quan điểm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là đã tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng… đến chi bộ, đảng viên. Nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu và đảng viên trong đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát đã nâng lên, làm tiền đề quan trọng để phát huy tốt vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm cao của tổ chức đảng, mỗi đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. UBKT Thành ủy đã chủ động tham mưu và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT toàn khóa, hằng năm sát với đối tượng, nội dung phù hợp tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.
 
     Theo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 thì năm 2018 vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát tại thành phố Vũng Tàu đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn các lĩnh vực nổi cộm, phức tạp trên địa bàn. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến rõ rệt. Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung nhiều hơn vào cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các đồng chí là cấp ủy, ủy viên. Năm 2018, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 199 tổ chức Đảng và 61 đảng viên; giám sát thường xuyên, trực tiếp tất cả các đảng viên trong Đảng bộ thành phố qua các buổi họp. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 29 tổ chức Đảng và giám sát trực tiếp đối với 23 tổ chức Đảng và 34 đảng viên; Các Ban và Văn phòng Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 55 tổ chức Đảng; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 29 tổ chức Đảng và 27 đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời nhắc nhở những tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện chưa tốt; đồng thời xử lý nghiêm đối với tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm. 
 
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chưa đạt, chất lượng và hiệu quả chưa cao; việc chủ động nắm chắc tình hình nhằm phát hiện sớm vi phạm vẫn chưa được thực hiện tốt, nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; công tác tham mưu đề xuất cho cấp ủy tập trung kiểm tra ở những nơi, địa bàn trọng điểm còn hạn chế; một số địa phương, đơn vị chưa coi trọng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, quyết liệt; một số đơn vị, công tác kiểm tra, giám sát còn hình thức, kém hiệu quả.
 
     Theo Lãnh đạo Thành ủy Vũng Tàu thì: Trước yêu cầu của thực tiễn và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong Đảng bộ địa phương tiếp tục được thực hiện theo hướng chủ động, thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chương trình kiểm tra giám sát phải thực tế, tập trung vào những nội dung trọng tâm, các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm và những đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, các tổ chức Đảng cơ sở. Các chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy và cấp ủy cơ sở phải thực hiện nghiêm túc, tránh qua loa đại khái, chiếu lệ. Tập trung nắm tình hình, giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; không để tồn đọng, quá thời hạn quy định, thực hiện đúng quy trình, quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo...Bên cạnh đó, cần tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm làm cho công tác kiểm tra, giám sát thật sự có vai trò thúc đẩy sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, là công cụ hữu hiệu ngăn ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng. Các cấp ủy cần xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát của đảng bộ và cấp ủy cấp mình trong nhiệm kỳ; đồng thời phân công, tổ chức lực lượng thực hiện chương trình, kế hoạch, quy chế bảo đảm  có hiệu quả thiết thực; Chú trọng tăng cường và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng./.
 

                                                                                                Bài: Lê Ngân, BBT