Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường.
03:03 | 10/01/2019 Print   E-mail    

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực
Tài nguyên và môi trường.
 
     Thực hiện Công văn số 5116-CV/TU ngày 18/12/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện các chỉ đạo, kiến nghị của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, để khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên-môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và phòng ngừa phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 3151-CV/TU ngày 28/12/2018 về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng lĩnh vực Tài nguyên và môi trường.
 
     Theo đó, Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu HĐND, UBND thành phố, các cấp ủy đảng trực thuộc đảng bộ thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng hạn quy định các quy trình thủ tục hành chính đã công bố, gia tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết công việc; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và quy tắc ứng xử, đạo đức nghệ nghiệp trong thưc thi công vụ; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chấp hành chính sách pháp luật về tài nguyên – môi trường, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong ngành, lĩnh vực này.
 
     Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã thường xuyên rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho người dân và dễ phát sinh tham nhũng liên quan đến lĩnh vực tài nguyên – môi trường như: Thu hồi, bồi thường đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao, cho thuê, đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất…;Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường thuộc thẩm quyền của địa phương nhằm rút ngằn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Kiến nghị, sửa đổi, thay thế, điều chỉnh những quy định pháp luật bất cập, chồng chéo, xung đột và đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi, hạn chế tối đa việc lợi dụng “Khoảng trống, lỗ hổng” pháp luật để trục lợi, tham nhũng hoặc gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu cũng cần nghiên cứu, đưa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến là một trong những tiêu chí thi đua để các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh, qua đó người dân, doanh nghiệp ngày càng được thụ hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thợi hạn chế, phòng ngừa nạn nhũng nhiễu, quan liêu, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ công chức; Tập trung chỉ đạo thực hiện về công tác quản lý đất đai, công tác quản lý, khai thác khoáng sản và tài nguyên nước, công tác bảo vệ môi trường…Khuyến khích thúc đẩy đầu tư, đổi mới, áp dụng công nghệ sạch, công nghệ cao, thân thiện môi trường phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
 
      Thành ủy Vũng Tàu giao UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy DNNNN thành phố, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; qua đó tin tưởng, mạnh dạn ứng dụng dịch vụ này thay thế cách thức giao dịch truyền thống tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp nhằm tiết kiệm thời gian, công sức đi lại; Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản này của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.
 
                                                                                         Tin: Bằng Lăng, BBT