Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố năm 2019
02:22 | 17/01/2019 Print   E-mail    

Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố năm 2019
 
     Vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TCT số 2 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
 
     Theo đó, mục đích của Kế hoạch là đảm bảo sự thống nhất trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV và các Văn bản liên quan đến công tác thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn thành phố; Tạo sự chuyển biến tích cực về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Nội dung thực hiện Kế hoạch được tập trung vào: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 01/2016/TT-BNV và các Văn bản liên quan đến công tác thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn thành phố; Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố và các Văn bản liên quan đến quyền và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 
     Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc rà soát, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đảm bảo về cơ cấu, đúng thành phần; Tổ chức thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức tập huấn quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 
     Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Vũng Tàu giao cho tổ công tác số 2 tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra 06 cơ quan, đơn vị và giám sát 10 cơ quan đơn vị; Thường xuyên đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị với Tổ công tác số 2 (Phòng Nội vụ); Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đúng thời gian quy định; Đề nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
     Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chủ trì phối hợp với Ban thanh tra của cơ quan, đơn vị chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra và giám sát việc thực hiện 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư 01/2016/TT-BNV và các văn bản liên quan về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị mình./.
 
                                                                                              Tin: Bằng Lăng, BBT