Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Cập nhật dữ liệu vào phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
09:06 | 25/01/2019 Print   E-mail    

Cập nhật dữ liệu vào phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
     Thực hiện Văn bản số 58/TTr-VP ngày 11/01/2019 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 421/UBND-VP ngày 22/01/2019 gửi Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng Ban tiếp công dân thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã về việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
     Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 17 phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị từ ngày 01/01/2019.
 
     Đối với các phòng, ban, đơn vị: Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh khi nhận được Văn bản giao nhiệm vụ xác minh thì trực tiếp xác minh hoặc chỉ đạo việc xác minh theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Báo cáo kết quả xác minh về UBND thành phố; Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh chỉ đạo người trực tiếp xác minh thực hiện scan các tài liệu có liên quan đến vụ việc vào phần mềm (quyết định xác minh, các biên bản làm việc, biên bản đối thoại, báo cáo kết quả xác minh và các tài liệu khác có liên quan…)
 
     Đối với UBND các phường, xã: Bộ phận Tiếp công dân (cán bộ UBND phường, xã) sẽ tạo lập hồ sơ vụ việc, xử lý đơn thư (xử lý đầu vào đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp) và quyét (scan) thông báo giải quyết vụ việc (kèm theo hồ sơ vụ việc) lên hệ thống phần mềm; Lãnh đạo nhận hồ sơ vụ việc trên phần mềm sẽ phân giải quyết cho cán bộ để thẩm tra, xác minh vụ việc; Sau khi cán bộ có kết quả giải quyết vụ việc xong sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho người có thẩm quyền (người ban hành văn bản giải quyết) để xem xét đưa văn bản giải quyết (quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo hoặc văn bản trả lời đối với vụ việc) lên phần mềm.
 
     Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 17 phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn này./.
 
                                                                                                Tin: Bằng Lăng, BBT