Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu.
02:46 | 30/01/2019 Print   E-mail    

Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu.
 
     Thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 25/01/2019 về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu.
 
     Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2019 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố; Nâng cao vai trò trách nhiệm và nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm pháp lý đối với công tác bồi thường nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của thành phố; Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tổ chức, công dân khi tham gia vào các hoạt động hành chính bị thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ gây ra, được xem xét, giải quyết bồi thường đúng quy định của pháp luật về bồi thường Nhà nước.
 
     Nội dung thực hiện được tập trung vào việc tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước của các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã; Tiếp nhận thông tin, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Công tác giải quyết khiếu nại bồi thường Nhà nước đối với thiệt hại của Tổ chức và công dân khi có yêu cầu; Chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng Tư pháp tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bồi thường trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, đơn vị, UBND các phường, xã trong quá trình triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trình UBND thành phố; Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở kế hoạch này chủ động tham mưu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và trách nhiệm pháp lý khi thực hiện bồi thường Nhà nước.
 
     UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 theo thẩm quyền quản lý; Chủ động công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn./.
 
                                                                                              Tin: Bằng Lăng, BBT