Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019 và “Năm dân vận khéo 2019”.
08:31 | 15/02/2019 Print   E-mail    

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019 và “Năm dân vận khéo 2019”.
 
     Thực hiện Công văn số 3110-CV/TU ngày 26/12/2019 của Thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo 2019”, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 521/UBND-NV về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019 và “Năm dân vận khéo 2019”.
 
     Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND 17 phường, xã tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 28/10/2015 và Văn bản số 2994/UBND-SNV ngày 03/4/2018 của UBND Tỉnh, các Văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về công tác dân vận.
 
     Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND 17 phường, xã tiếp tục cụ thể hóa các Văn bản của Đảng về công tác Dân vận thành các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để triển khai thực hiện; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
     Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước của Tỉnh giai đoạn 2016-2020, đảm bảo quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan Hành chính Nhà nước; Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
     Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI); Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan nhà nước phụ trách công tác dân vận. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân.
 
     Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND 17 phường, xã cần tổ chức tốt công tác tiếp dân, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đi cơ sở gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động thỏa đáng những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc; Thực hiện tốt công tác lấy ý kiến của nhân dân về các chủ trương, chính sách, dự án quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân trước khi quyết định; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phường, xã tổ chức phát động phong trào thi đua “ Dân vận khéo” năm 2019 và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản này./.
 
                                                                                                    Tin: Bằng Lăng, BBT