Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/TW “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, giữ vừng ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mai tự do thế hệ mới”.
03:29 | 11/03/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/TW “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, giữ vừng ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mai tự do thế hệ mới”.
 
      Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 33 CTr/TU ngày 09/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, giữ vừng ổn địnchính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.
 
      Theo đó, mục đích của Kế hoạch là đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nội dung đề ra của Kế hoạch số 277-KH/TU ngày 22/11/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về thực hiện Chương trình hành động số 33 CTr/TU ngày 09/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, giữ vừng ổn địnchính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mai tự do thế hệ mới”.
 
      Nội dung thực hiện của Kế hoạch được tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06 NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 33 CTr/TU ngày 09/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý và các chuyên gia pháp lý; Hỗ trợ hệ thống doanh nghiệp địa phương mở rộng quan hệ kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương; Tăng cường Quốc phòng và An ninh; Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường tự nhiên. Ở mỗi nội dung của kế hoạch, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện và thời gian thực hiện.
 
       UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tại địa phương mình theo đúng quy định; Giao Phòng Kinh tế chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Vũng Tàu./.
 
                                                                                                Tin: Bằng Lăng, BBT