Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.
08:36 | 14/03/2019 Print   E-mail    

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.
     Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng bằng các tiêu chí của Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao trách nhiệm tự đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm tổng hợp, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của Tổng cục Thể dục thể thao theo quy định tại Thông tư này; đồng thời bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện trong quá trình tổ chức, triển khai; Cũng như bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp tổng hợp số liệu đối với từng tiêu chí đánh giá.
 
     Theo đó, Thông tư đề ra một số nội dung tiêu chí đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng như: Đối với tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là người tập luyện mỗi tuần ít nhất 03 lần; mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút; Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên so với tổng số dân trên địa bàn.
 
Yoga là môn được lựa chọn nhiều trong phong trào thể dục thể thao hiện nay
 
     Đối với tiêu chí số gia đình thể thao là hộ gia đình có tổng số thành viên tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chiếm từ 50% trở lên tổng số thành viên trong gia đình; Tiêu chí số gia đình thể thao được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số gia đình thể thao so với tổng số hộ gia đình trên địa bàn.
 
     Ngoài ra Thông tư cũng nêu rõ các tiêu chí về cộng tác viên thể dục, thể thao; tiêu chí số câu lạc bộ thể thao; tiêu chí số công trình thể thao; tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm các chỉ số sau: Chỉ số của các tiêu chí được xác định trong kỳ đánh giá trước; Chỉ số phấn đấu của các tiêu chí được xác định trong kế hoạch hoạt động từng năm của cơ quan.
 
     Việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng được thực hiện định kỳ 01 năm/lần. Thời điểm ấn định thông tin đánh giá là ngày 31/10 hàng năm. Mốc thời gian để tính kỳ đánh giá đầu tiên là ngày 01/11/2019.
 
     Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2019 và thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao ./.

                 

 Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT