Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy phường Rạch Dừa tổ chức Hôi nghị Học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”
08:48 | 14/03/2019 Print   E-mail    

Đảng ủy phường Rạch Dừa tổ chức Hôi nghị Học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”
     Sáng ngày 13/3, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Rạch Dừa tổ chức “Hội nghị Học tập chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có ông Dương Tiến Dũng - Bí thư đảng ủy – CT.UBND phường, Báo cáo viên cấp thành phố,  có sự tham dự của các đồng chí UV.BCH đảng bộ, trưởng phó các đoàn thể, cấp ủy các chi bộ, và toàn thể các đảng viên chi bộ cơ quan, quân sự, công an, y tế …cùng về tham dự hội nghị.
     Hội nghị nhằm Quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, cũng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Gắn việc thực hiện làm theo Bác với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó chuyên đề năm 2019 nhấn mạnh “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay” . Trong đó có nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân….Tại Hội nghị cũng nêu một số vấn đề về tổ chức, thực hiện tại đảng bộ phường Rạch Dừa đối với mỗi cấp ủy, đoàn thể, mỗi cán bộ đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để tự giáo dục, tự hoàn thiện mình, tự hoàn thiện nhân cách làm người.
 
     Kết thúc Hội nghị với những hình ảnh thực tế, phong phú, phương pháp truyền đạt dễ tiếp thu, đầy thuyết phục  của báo cáo viên, giúp mỗi đảng viên, cán bộ công chức nắm vững những nội dung cơ bản của chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để qua đó mỗi cá nhân cần thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của người “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là Toàn đảng, toàn dân đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”./.
 
Tin, ảnh: Phạm Thắm, BBT