Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thực hiện Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở các khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
10:39 | 15/03/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở các khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
 
     Nhằm hỗ trợ việc kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực Khu Công nghiệp, Khu chế xuất (KCN, KCX), vừa qua, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-PGDĐT ngày 01/3/2019 về việc thực hiện Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở các khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
 
     Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2020: 70% chủ cơ sở, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp; 50% trẻ từ 06 đến 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai Đề án được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và đảm bảo chất lượng; 10 nhóm trẻ độc lập tư thục ở KCN, KCX được hỗ trợ kiện toàn về học liệu giảng dạy và tham khảo, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi.
 
     Nội dung thực hiện của Kế hoạch được tập trung vào việc phối hợp khảo sát, lập danh sách các nhóm, lớp độc lập tư thục ở địa bàn có KCN, KCX tại phường (xã) thành phố Vũng Tàu cần hỗ trợ kiện toàn về học liệu giảng dạy và tham khảo, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; Tạo điều kiện hỗ trợ về chuyên môn trong quá trình triển khai các hoạt động của Đề án, tham gia quản lý hoạt động nhóm trẻ độc lập tư thục; Đề xuất Ban chỉ đạo Đề án 404 các nhóm, lớp độc lập hỗ trợ kinh phí theo lộ trình; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực hành. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thầm trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho chủ cơ sở, giáo viên nhóm, lớp độc lập tư thục.
Phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu Trường mầm non Họa Mi thành phố Vũng Tàu phối hợp với UBND phường Rạch Dừa rà soát các nhóm, lớp độc lập ở địa bàn phường có KCN cần hỗ trợ kiện toàn; Hỗ trợ xây dựng kế hoạch chủ đề, tổ chức thực hành; Cần sự phối hợp của UBND các phường, xã trong việc phối hợp với Trường mầm non rà soát các nhóm lớp có khu công nghiệp cần hỗ trợ kiện toàn; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các nhóm lớp độc lập ở địa bàn phường, xã hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.
 
     Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các nhóm, lớp độc lập tại khu công nghiệp tham gia đầy đủ, nghiêm túc các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp; Thực hiện tốt các chuyên đề nâng cao năng lực thực hành tại nhóm, lớp độc lập; Chủ cơ sở tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên tham gia tích cực các khóa đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhóm lớp; Báo cáo kịp thời các nội dung có trong đề án về Phòng Giáo dục và đào tạo thông qua Trường mầm non phụ trách quản lý các nhóm lớp độc lập tư thục./.
 
 

                                                                                        Tin: Bằng Lăng, BBT