Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.
03:38 | 20/03/2019 Print   E-mail    

Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.
 
     Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh thiếu niên” trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 1103/KH-UBND ngày 14/3/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh, thiếu niên” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.
 
     Theo đó, mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh thiếu niên” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020; Thông tin, phổ biến kịp thời thường xuyên chính sách pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên theo các mục tiêu của đề án; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
     UBND thành phố yêu cầu các nhiệm vụ của Đề án cần rõ ràng, cụ thể hóa các mục tiêu đã được xác định tại Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định của UBND thành phố; chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phân công trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố trong triển khai thực hiện Đề án.
 
     Nội dung các hoạt động thực hiện Đề án được tập trung vào: Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án năm 2019 và Văn bản hướng dẫn triển khai; Biên soạn phát hành tài liệu pháp luật cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên theo kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh, thiếu niên lồng ghép trong các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật năm 2019, khai thác tủ sách pháp luật; Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đề án năm 2019.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND 17 phường, xã trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo; Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm xem xét, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh thiếu niên” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019./.
 
                                                                                       Tin: Bằng Lăng, BBT