Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công Ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”
03:40 | 20/03/2019 Print   E-mail    

Thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công Ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”
 
     Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/2/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 đồng thời nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (gọi tắt là Công ước ICCPR) cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch 1101/KH-UBND ngày 14/3/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.
 
     Theo đó UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 17 phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đối với việc thực hiện Đề án.
 
     Nội dung phổ biến tuyên truyền cần tập trung vào những quy định quan trọng của Công ước ICCPR. Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành có liên quan đến thực hiện Đề án như: Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Luật tố tụng hành chính, Luật căn cước công dân, Luật tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật phòng chống tham nhũng.... Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị…
 
     Hoạt động triển khai thực hiện năm 2019 cần tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; Lồng ghép trong các hoạt động tổ chức ngày pháp luật năm 2019. Lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Vũng Tàu; Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đề án năm 2019.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Tư pháp chủ trì tổ chức xây dựng, phát hành tài liệu phổ biến phù hợp với các đối tượng. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, phường xã, hòa giải viên, công chức tư pháp, hộ tịch, công an viên, cộng tác viên…Giúp UBND thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND 17 phường xã thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch, hướng dẫn việc lồng ghép phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
 
     Tại Kế hoạch này, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số phòng, ban, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019 và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.
 
                                                                                                Tin: Bằng Lăng, BBT