Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.
10:16 | 15/04/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 1619/KH-UBND ngày 09/4/2019 về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ ) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/3/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 là “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Thời gian tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 01/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019 trên phạm vi toàn quốc.

Các hoạt động trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được tập trung vào:

Thứ nhất: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên điạ bàn thành phố Vũng Tàu cần xây dựng chương trình hành động cụ thể Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019, phát động thi đua về ATVSLĐ để người lao động trong toàn đơn vị được tham gia tích cực; Kiện toàn lại bộ máy tổ chức ATVSLĐ của đơn vị, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy trình, quy chế, biện pháp về ATVSLĐ của đơn vị; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc; Phối hợp với Công đoàn cơ sở tại đơn vị tổ chức thăm hỏi và động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Sau Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải tiếp tục duy trì các hoạt động về ATVSLĐ.

Thứ hai: Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương tại thành phố Vũng Tàu cần xây dựng chương trình hành động cụ thể về Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 tại đơn vị, địa phương mình quản lý; Tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động phù hợp trong phạm vi ngành, địa phương; Tổ chức tuyên truyền Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng Lao động, Thương binh và xã hội tham mưu cho UBND thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019 và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này; Giao cho Liên đoàn lao động thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên CSHCM thành phố, Trung tâm VH-TT-TT tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hoạt động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019 trong công nhân lao động, đoàn viên, hội viên, thành viên thuộc tổ chức mình.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Đội phòng cháy và chữa cháy khu vực 2 chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019; UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hoạt động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019. Vận động các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng./.

Tin: Bằng Lăng, BBT