Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụng nhà chung cư tại Bà Rịa- Vũng Tàu
09:57 | 17/04/2019 Print   E-mail    

Hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụng nhà chung cư tại Bà Rịa- Vũng Tàu
 
      UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành hướng dẫn số 739/HD-UBND ngày 24/01/2019 về việc thực hiện quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh với phạm vi là nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chể quản lý, sử dụng nhà chung cư bao gồm: Nhà chung cư thương mại; Nhà chung cư xã hội; Nhà chung cư phục vụ tái định cư; Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại.
 
     Theo đó đối tượng được áp dụng tại hướng dẫn này là Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư; chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư;Ban quản trị nhà chung cư; đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.
 
 
Chung cư- căn hộ hiện nay ở Vũng Tàu phát triển mạnh (khu chung cư Lakeside Vũng Tàu)
 
     Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt; phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan; Việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở; còn việc đóng góp các khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật có liên quan; Phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư; đối với Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu, người đang sử dụng tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư; Còn các tranh chấp, khiếu nại liên quan đển việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan. Đồng thời mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
         
     Hướng dẫn cũng nêu rõ việc hội nghị chung cư: Hội nghị lần đầu, thường niên và bất thường; Kinh phí vận hành nhà chung cư; cũng như việc trông giữ xe đối với nhà chung cư.
         
     UBND Tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan như: Sở Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố cũng như xã, phường, thị trấn cũng như nêu rõ trách nhiệm của Chủ đâu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành chung cư./.
 
Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT