Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886 - 01/5/2019)
10:36 | 29/04/2019 Print   E-mail    

Kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886 - 01/5/2019)
 
Giai cấp công nhân có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
     Trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triển rất nhanh cả về số lượng và chất lượng, vị trí và vai trò của giai cấp công nhân được khẳng định. Hàng năm đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam lên tới 60% tổng sản phẩm trong nước và 70% ngân sách nhà nước. Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008, của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá X) về “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các cấp uỷ, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết này, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố một cách bền vững.
 
 
(Giờ làm việc của công nhân Công ty TNHH TM-DV Công nghiệp Sài Gòn-Vũng Tàu
tại Khu công nghiệp Đông Xuyên thành phố Vũng Tàu)
 
      Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008, của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá X) về “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và từng cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, đoàn viên, hội viên tại thành phố Vũng Tàu đã có nhận thức cao về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Các cấp, các ngành đã triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, do đó Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đội ngũ công nhân tại thành phố Vũng Tàu đã có sự phát triển, chuyển biến về quy mô, trình độ, cơ cấu nghề nghiệp. Tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của CNVC-LĐ cơ bản ổn định; đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện, điều kiện và môi trường làm việc được quan tâm hơn; công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng.
     Dưới tác động của hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân tại thành phố Vũng Tàu đã năng động, chủ động hơn, cố gắng nâng cao năng lực, hướng tới hiệu quả công việc ngày càng cao hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân và người lao động. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn.
     Theo báo cáo của Liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu thì: Nhìn chung đội ngũ công nhân tại thành phố Vũng Tàu luôn ổn định, yên tâm lao động sản xuất, luôn phát huy truyền thống, kiên định, giữ vững bản lĩnh cách mạng, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... được thực hiện hiệu quả. Công đoàn đảm nhận và tham gia quản lý mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. LĐLĐ các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã tham gia tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, vận động CNVC-LĐ tham gia phong trào quần chúng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, qua đó có nhiều đề tài, giải pháp dự thi cấp tỉnh, nhiều đề tài, giải pháp xuất sắc được khen thưởng... “Tháng Công nhân” được tổ chức thành nếp hằng năm, tạo điểm nhấn trong các cấp công đoàn. Những CNVC-LĐ gặp khó khăn trong cuộc sống được quan tâm giúp đỡ, động viên, thăm hỏi kịp thời. Quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ được quan tâm bảo vệ. Đơn thư kiến nghị, khiếu tố, tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công trong CNVC-LĐ trên địa bàn đã cơ bản được giải quyết thoả đáng. Trình độ, năng lực và nhận thức chính trị của đội ngũ CNVC-LĐ ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
     Theo bà Trần Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu thì: Do triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nên trong những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đội ngũ công nhân luôn là lực lượng nòng cốt phát huy truyền thống, kiên định, giữ vững bản lĩnh cách mạng, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo; không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, chủ động nghiên cứu tiếp cận với nền khoa học tiên tiến, công nghệ mới... Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vuơn lên của bản thân mỗi công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quan trọng. Nhà nước quan tâm sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... để bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời sống của công nhân, người lao động. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giai cấp công nhân vững mạnh.
     Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW, các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu sẽ tập trung tăng cường sự lãnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng đội ngũ công nhân Vũng Tàu, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức công đoàn các cấp cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát đoàn viên, công nhân hơn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân tại doanh nghiệp. Cùng với đó, cần tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho đội ngũ công nhân. Đồng thời, cần vận động đông đảo CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp tham gia phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tiếp tục thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật về đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân…để họ yên tâm lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triền kinh tế - xã hội tại thành phố Vũng Tàu./.
 
                                                                                                Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT