Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
10:10 | 10/05/2019 Print   E-mail    

Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 
      Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 445/CT-UBND gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường xã trên địa bàn thành phố về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 
     Theo đó những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thành phố quan tâm thực hiện; công tác an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và làm thay đổi diện mạo đô thị thành phố Vũng Tàu.
 
     Năm 2019 là thời điểm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI và chuẩn bị Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ VII. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tạo đà vững chắc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020), lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021), Chủ tịch UBND thành phố yêu cầuThủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cơ quan đảng, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thi đua tại thành phố Vũng Tàu theo các nội dung:
 
     Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 25/5/2016 của Bộ chính trị với chuyên đề năm 2019 về : “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Thực hiện 02 khâu đột phá năm 2019: Tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố và tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, rà soát công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
     Thứ hai: Tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu “Toàn thể nhân dân thành phố và du khách bỏ rác đúng nơi quy định và chung tay chăm sóc, bảo vệ cây xanh” nhằm phấn đấu xây dựng thành phố Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI đã đề ra; Đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-UBND tỉnh ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh; Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.
 
     Thứ ba: Tập trung thi đua thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, thủy sản, xây dựng trên địa bàn thành phố; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Việc xét và đề nghị khen thưởng phải đảm bảo đùng đối tưỡng, đúng thành tích và tiêu chuẩn theo quy định. Tích cực xây dựng, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, nhân rộng.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố phối hợp với UBND các phường, xã chỉ đạo bộ phận truyền thanh địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thành phố; Giao Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong việc vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của thành phố.
Khen thưởng luôn là nguồn động viên để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ (ảnh: Trần Việt)
      UBND thành phố giao Phòng nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thảnh phố kết quả thực hiện Chỉ thị này./.
 
                                                                                  Tin: Bằng Lăng, BBT