Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Đẩy nhanh việc xã hội hóa thiết chế văn hóa, thể thao phường, xã để nâng cao hiệu quả hoạt động
06:31 | 20/05/2019 Print   E-mail    

Đẩy nhanh việc xã hội hóa thiết chế văn hóa, thể thao phường, xã để nâng cao hiệu quả hoạt động
 
     Trong những năm vừa qua, ngành văn hóa và thông tin thành phố Vũng Tàu đã tham mưu cho UBND Thành phố triển khai phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phường, xã trên địa bàn theo nội dung Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030. Việc quản lý, khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu trong thời gian vừa qua về cơ bản đã thực hiện được vai trò và chức năng. 
 
     Về bộ máy quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, trên địa toàn Thành phố hiện có khoảng 42 người là người hoạt động không chuyên trách cấp xã để tổ chức hoạt động các Trung tâm Văn hóa Thể thao và học tập cộng đồng phường, xã. Đối với số lượng người làm việc tại các Trung tâm VHTT&HTCĐ phường, xã chỉ đạt 82% so với cơ cấu phân bổ. Về trình độ cũng chỉ đạt chuẩn 75% theo quy định của Nhà nước đối với. Về cơ sở vật chất, đến nay trên địa bàn Thành phố có 12/17 Trung tâm văn hóa-thể thao học tập phường, xã và 05 nhà thi đấu thể thao hệ thống cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa và thể thao ở cơ sở trên địa bàn được xây dựng nhiều giai đoạn, thời điểm khác nhau, nên đầu tư trang thiết bị cũng khác nhau, có trên 50% Trung tâm được đầu tư khang trang như Phường 3, Thắng Nhì, Phường 9, Thắng Tam, Phường 8… một số Trung tâm có diện tích quá nhỏ cơ sở vật chất nghèo nàn như Phường 4, Phường 5, Phường 7… Ngoài Trung tâm 8 được chủ trương xã hội hóa hoạt động tại Trung tâm khi người bên ngoài được phép sử dụng một số phòng chức năng dư thừa chưa dùng đến, các Trung tâm còn lại chưa được chủ trương này.
 
     Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở và các Trung tâm VHTT&HTCĐ trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Nhiều phường chưa xây dựng Trung tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có nơi chưa hiệu quả. Những tồn tại, khó khăn trên là do nhiều nguyên nhân. Trong đó, một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các ban, ngành chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của các Trung tâm VHTT&HTCĐ. Kinh phí ngân sách dành cho đầu tư các thiết chế còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của của cơ sở. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao chưa được xem xét đầy đủ tính hiệu quả, chưa bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư xây dựng với bố trí nhân sự phục vụ cho công trình khi hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đội ngũ cán bộ tại một số địa phương còn thiếu và yếu, do chế độ, chính sách chưa phù hợp...
 
     Thực hiện Công văn số 1204/BVHTTDL-VHCS, ngày 1/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã có hướng dẫn triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Theo ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố cho biết: Trong nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở như phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; Thì việc đánh hiệu quả của công tác xã hội hóa đối với việc xây dựng, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, cụ thể là các Trung tâm VHTT&HTCĐ phường, xã. Trong đó cần tạo thuận lợi cho các Trung tâm thực hiện xã hội hóa thuận lợi kêu gọi nguồn lực về tài chính, về nhân sự tổ chức để thu hút nhân dân đến với các Trung tâm, duy trì các hoạt động tránh lãng phí đảm bảo các quy định của pháp luật.
 
     Ông Diệp Bảo Hưng, Phó Chủ tịch UBND Phường 3 khẳng định muốn khắc phục các hạn chế, duy trì hoạt động của các Trung tâm VHTT&HTCĐ phường, xã việc quan trọng là tạo thuận lợi để xã hội hóa việc sử dụng các thiết chế văn hóa, người có tâm huyết dể dàng đầu tư, tổ chức hoạt động tại các Trung tâm./.
 
 
 
Trung tâm VHTT&HTCĐ Phường 2 nơi duy trì nhiều lớp học tình thương
 
 
 

Trung tâm VHTT&HTCĐ Phường 3 cơ sở xây dựng sau cùng đến thời điểm này tại TP Vũng Tàu 

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT