An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Thành phố Vũng Tàu ban hành Chỉ thị về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.
08:37 | 07/06/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 24/5/2019 của Thành ủy Vũng Tàu về lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 2524/CT-UBND ngày 03/6/2019 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu chỉ thị:

Thứ nhất: Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2020 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các thông tư, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, giao quân đủ chỉ tiêu về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối. Mỗi huyện, thị, thành phố phải tuyển chọn được từ 2% trở lên là đảng viên trong tổng số thanh niên nhập ngũ so với chỉ tiêu giao quân, giao cho phường 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất và xã Long Sơn mỗi phường, xã tạo nguồn 01 đảng viên, nếu đảng viên chưa chính thức phải được kết nạp trước 06 tháng (tính đến ngày giao quân), phấn đấu toàn thành phố có 40-50% đảng viên chính thức trong số đảng viên nhập ngũ và 1% trở lên cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố, phường, xã theo chỉ thị của Thành ủy. Vì vậy các cấp ủy, chính quyền địa phương phải có chỉ đạo ngay từ đầu để đạt chỉ tiêu trên giao

Thứ 2: Theo nhiệm vụ được phân công từng thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự và UBND cùng cấp về công tác tuyển quân năm 2020 theo địa bàn phụ trách. Có kế hoạch theo dõi, văn bản chỉ đạo cùng ngành cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ đầu, để giúp đỡ trong các bước tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các ngành trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc nắm nguồn trong khâu xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, thực hiện bình cử, công khai, dân chủ, bảo đảm chất lượng tuyển quân với phương châm “giao người nào, chắc người đó”. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trước hết phải ưu tiên về chất lượng, tuyển chọn những công dân có tiêu chuẩn chính trị, đạo đức tốt, những công dân có trình độ học vấn theo thứ tự chọn từ cao đến thấp, tuyển hết đại học, cao đẳng đến trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu thiếu thì chọn đến lớp 8/12 đối với địa phương khó khăn về chỉ tiêu (riêng tuyển Công an phải tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên); tuyển từ độ tuổi cao xuống độ tuổi thấp, tránh trường hợp bỏ sót nguồn nhập ngũ dẫn đến mất nguồn từ cơ sở.

Thứ 3: Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự, UBND cùng cấp trong công tác triển khai, điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể cùng cấp để tổ chức thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng cao hơn năm 2019. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước, đúng quy trình tuyển quân, đặc biệt thực hiện nghiêm túc chủ trương “3 bình cử, 4 công khai”, cấp phường, xã phải xác minh làm rõ số công dân có trình độ học vấn thấp và số xin chuyển khẩu, cắt khẩu ở thời điểm thực hiện công tác tuyển quân, không để công dân lợi dụng quy định này để trốn, tránh nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyển chọn phải kết hợp với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện công bằng xã hội. Kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, đề xuất với UBND cùng cấp giải quyết.

Thứ 4: Công an thành phố chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan quân sự để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, cung cấp nguồn xét tuyển gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời theo dõi và thống nhất quy định về đăng ký NVQS và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, quản lý chặt công dân trong thời gian tổ chức khám sức khỏe và khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho đến ngày giao quân, cùng cơ quan quân sự tham mưu cho UBND cùng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu). Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự vào Quân đội, Công an.

Thứ 5: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 chủ trì phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về học vấn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ từ 26 đến hết 27 tuổi, báo cáo UBND cùng cấp để phục vụ công tác xét duyệt NVQS và nghĩa vụ Công an; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về chất lượng học vấn trong công tác tuyển quân.

Thứ 6: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Ban chỉ huy quân sự và Công an thành phố tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; thành lập hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, có đủ phương tiện khám sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và Công văn số 3026/H41- H50 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật CAND. Tổ chức xét nghiệm ma tuý “4 trong 1”, HIV đúng theo thông tư, hướng dẫn; chọn hết số công dân có sức khỏe loại 1, 2 đến loại 3, nhưng chú ý chọn những người có sức khỏe tốt (riêng tuyển Công an phải chọn công dân có sức khỏe loại 1, loại 2). Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về sức khỏe công dân nhập ngũ.

Thứ 7: Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thông tin Thể thao xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; đồng thời phối hợp Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2020 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp thời gian của từng địa bàn dân cư, để nhân dân và công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ 8: Thành Đoàn thành phố chỉ đạo Đoàn TNCSHCM các phường, xã phối hợp với cơ quan quân sự, Công an làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức “Hội trại tòng quân” nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, đồng thời tạo sự đồng thuận của nhân dân, kết hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội trại khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ; bằng hình thức, nội dung phong phú thích hợp, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao, nhưng phải thực sự tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục cao.

Thứ 9: Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động thành phố... theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, Hội đồng NVQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội. Có kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng cán bộ theo dõi nắm địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc mọi tình hình, kịp thời giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm số lượng, chất lượng.

Thứ 10: Đảng ủy, UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tuyển quân năm 2020 đúng luật định, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ ngay từ khi phúc tra, đăng ký nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ và số công dân nam học cao đẳng, địa học đã được tạm hoãn nhập ngũ từ 26 đến 27 tuổi ngay từ khu phố (thôn); chỉ đạo cơ quan quân sự chỉ đạo báo cáo đúng thời gian quy định. Tổ sức sơ tuyển sức khỏe và điều động công dân đi khám sức khỏe đạt 100% quân số, đối với phường 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất và xã Long Sơn mỗi phường, xã tạo nguồn 01 đảng viên, nếu đảng viên chưa chính thức phải được kết nạp trước 06 tháng (tính đến ngày giao quân), đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng gia đình và thanh niên ngay sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân và số thanh niên sau khi pháp lệnh gọi nhập ngũ năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, căn cứ vào nội dung chỉ thị này và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020./.

Tin: Bằng Lăng, BBT