An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Thành phố Vũng Tàu đầu năm 2019 có 1.079 hộ nghèo
10:12 | 10/06/2019 Print   E-mail    

Đó là số hộ nghèo trong Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối tháng 4/2019.

Tổng số hộ nghèo đầu năm 2019 là 1.079 hộ chiếm tỷ lệ 1,39%. Trong đó hộ nghèo chuẩn Quốc gia là 312 hộ, tỷ lệ 0,4%; hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia là 260 hộ tỷ lệ 0,34%; hộ nghèo chuẩn Tỉnh là 358 hộ, tỷ lệ 0,56%, hộ cận nghèo chuẩn Tỉnh là 149 hộ tỷ lệ 0,19%. Tổng số hộ thoát nghèo 03 hộ. Trong đó hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia là 02 hộ; hộ nghèo chuẩn Tỉnh là 01 hộ. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh là 04 hộ, hộ cận nghèo phát sinh chuẩn Tỉnh là 03 hộ, hộ cận nghèo chuẩn Tỉnh chuyển hộ nghèo Tỉnh là 01 hộ.

Xã Long Sơn, Phường 5, 12 và phường Rạch Dừa  là những địa phương có tổng số hộ nghèo cao, Phường 9, Phường 1 và Phường Thắng Tam là những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp. Phường 9 và Phường 3 không có hộ nghèo chuẩn Quốc gia. 

Trên cơ sở Quyết định của UBND Thành phố các địa phương có kế hoạch và phương án giảm nghèo tại địa phương nhằm đạt được chỉ tiêu giảm nghèo chung cho toàn Thành phố./.

Tin: Lại Giang, BBT