Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.
03:37 | 12/06/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu  đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 329-KH/TU ngày 29/5/2019 gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung, yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị; Việc quán triệt, triển khai thực hiện được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung thực hiện Kế hoạch được tập trung vào:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, trước hết là người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong tình mới.

Thứ hai: Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đến cuối năm 2030 phần lớn các Đảng bộ phường, xã trong toàn thành phố hoàn thành việc biên soạn lịch sử. Đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, những địa phương, đơn vị chưa đủ tư liệu để viết lịch sử hoặc Tư liệu mới thành lập được hơn 15 năm thì có thể viết biên niên hoặc kỷ yếu.

Thứ ba: Đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính Đảng, tính khách quan, khoa học theo hướng gắn liền với nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương. Chú trọng công tác bảo quản, lưu trữ tài liệu, đồng thời tiến tới số hóa những công trình tái bản, bổ sung biên soạn, xuất bản.

Thứ tư: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị mình trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử đảng ta.

Thứ năm: Quan tâm củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử đảng đủ năng lực chuyên môn, có bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho công tác này.

Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, UBMTTQ thành phố và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của Đảng bộ, địa phương, đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy.

Giao UBND thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch, đưa vào chương trình giảng dạy nội dung tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả trong đó chú trọng đến công tác giáo dục ngoại khóa gắn với thăm quan và tìm hiểu lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn; Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn thành phố; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, lịch sử địa phương đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ; Giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và thực hiện Kế hoạch này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT