An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Ban Chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu có Kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019.
08:21 | 22/06/2019 Print   E-mail    

Theo Kế hoạch 188/KH-BCĐ ngày 12/6/2019 của BCĐ 138 thành phố Vũng Tàu, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ Thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ hiện nay.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trọng tâm là: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTỌ; chú trọng xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh.

Biểu dương cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại phường Thắng Tam

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ dịp tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng bị hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Tại thành phố Vũng Tàu sẽ thống nhất chương trình tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ ngày 16/8 đến ngày 19/8/2019, Ban chỉ đạo 138 Thành phố cũng phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị thực hiện theo chức năng nhiệm vụ góp phần thực hiện thành công, có ý nghĩa Ngày hội năm 2019./. 

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn