An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Bà Rịa- Vũng tàu triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021.
05:01 | 11/07/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 17/6/2019 triển khai thực hiện, nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đấu tranh các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Vũng Tàu năm 2019

Theo đó, các nội dung tuyên truyền, thực hiện là bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, cán bộ thông tin tuyên truyền cơ sở, biên giới, người có uy tín, trưởng thôn, vùng dân tộc thiếu số, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tôc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

Các hình thức thông tin, tuyên truyền chủ yếu trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác (bao gồm các sản phẩm thông tin, xuất bản phẩm); công tác bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho các đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn; thông qua các hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên quan khác.

UBND Tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và định hướng, hướng dẫn cơ quan báo chí thuộc tỉnh, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong công tác thông tin, tuyên truyền; Ban Dân tộc chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ trì tổ chức thẩm định các chủ đề, nội dung sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiếu số đồng thời hướng dẫn các địa phương vùng dân tộc thiếu số tham gia, phối hợp thực hiện; các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện nội dung này ./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn