Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Triển khai thi hành Luật Chăn nuôi trên đia bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
02:40 | 12/07/2019 Print   E-mail    

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc Triển khai thi hành Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý chăn nuôi, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác chăn nuôi đi vào nề nếp đúng pháp luật một cách hợp lý, hiệu quả.

Đàn lợn của một hộ gia đình tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức, triển khai hội nghị cấp tỉnh đê tuyên truyền, phổ biển nội dung của Luật Chăn nuôi theo kế hoạch; đảm bảo tiến độ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; phối hợp với các Sở, ban, ngành rà soát các nội dung cần phải thực hiện đã được quy định trong Luật; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp, thống nhất với Luật Chăn nuôi.

Đối với cấp địa phương, trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tể tại địa phương; chú trọng việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi tại địa phương./.

Tin, ảnh: Phan Thảo, BBT