Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
09:52 | 16/07/2019 Print   E-mail    

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Theo đó, mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Vũng Tàu, là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Để đạt được các yêu cầu trên, trong năm 2019, các phòng, ban, đoàn thể, phường xã và các đơn vị sự nghiệp cần triển khai làm tốt các nhiệm vụ: Tăng cường siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật; Tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ.

Nội dung thực hiện một số chỉ tiêu tiết kiệm được tập trung vào các lĩnh vực cụ thể sau: 

Thứ nhất, trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước: Trong năm 2019, thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. Triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, phường xã; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ 2, trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Các cơ quan, đơn vị, phường xã cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của đầu tư công đi đôi với rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản; Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công; Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình, phấn đấu thực hiện tiế kiệm 10% tổng mức đầu tư; Tạm ứng thanh toán vốn theo đúng quy định của nhà nước.

Thứ ba, trong quản lý chương trình, mục tiêu quốc gia và các Chương trình mục tiêu: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt; Quản lý sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu theo đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ 4, trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công: Triển khai đồng bộ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nhà công vụ phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích; Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các địa phương theo Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng theo quy định của Luật; quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức; Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ 5, trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên: Tăng cường giám sát thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất; Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng nhất là rừng phòng hộ ven biển; Tăng cường bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh; Tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến; Xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng.

Thứ 6, trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Tiếp tục thực hiện rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Nhiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động và quản lý đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Thực hiện minh bạch, công khai trong xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định.

Thứ 7, trong quản lý, sử dụng vốn tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp: Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư chi phí đầu vào; Rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thứ 8, trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Xây dựng chế độ tiền lương theo nội dung cải cách chính sách tiền lương; Đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tại Chương trình này, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đưa ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã thuộc thành phố; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong THTK, CLP; Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP…

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã thuộc thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình này./.

Tin: Bằng Lăng. BBT