Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
MTTQ Việt Nam các cấp tại thành phố Vũng Tàu: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
08:32 | 23/07/2019 Print   E-mail    

Những năm qua, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng. Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân sôi nổi, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Ủy ban MTTQ Phường 1 vận động hội viên và các ban, ngành của phường ra quân tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường tại đường Vi Ba 

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu thì: Những năm qua, MTTQ các cấp tại thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Điều đó được thể hiện rõ qua các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Mặt trận đã thực hiện tốt nhiệm vụ hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; giám sát bầu cử. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban MTTQ các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động đề ra năm 2019. Tiếp tục tăng cường công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua, trong 06 tháng đầu năm 2019 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu đã phối hợp phát động các phong trào thi đua như “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ đã chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng. Đã xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền gần 24 triệu đồng; tặng quà cho các đối tượng khó khăn với hơn 1850 suất quà trị giá 720 triệu đồng; phối hợp tặng 244 suất quà cho người nghèo với tổng số tiền 122 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Tỉnh.

Năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng các chương trình hành động cụ thể, hướng về cơ sở, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Để thực hiện vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện trong hệ thống MTTQ các cấp như: Kế hoạch về công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Kế hoạch về việc giám sát của ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; công văn hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam… Cùng với đó, ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động thông qua các hình thức: tham gia tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo Luật, một số văn bản quy phạm pháp luật, tham gia góp ý vào các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tại thành phố Vũng Tàu luôn được quan tâm, thực hiện. Thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội; Quy định số 124 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố, MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các phường, xã và các tổ chức chính trị- xã hội xây dựng các văn bản tổ chức giám sát theo quy định. MTTQ các cấp tại thành phố Vũng Tàu còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, MTTQ các cấp tại thành phố Vũng Tàu thường xuyên kiện toàn, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hòa giải ở cơ sở. Đến nay, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã mang lại những kết quả đáng kể ở một số lĩnh vực như: Giám sát chính quyền thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; giám sát các khoản thu của các nhà trường, khu dân cư; giám sát việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo đa chiều hàng năm...

Theo ông Huỳnh Quang Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Vũng Tàu thì: Để nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, trước hết MTTQ các cấp từ thành phố tới cơ sở cần chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước theo hướng phù hợp, sát thực, khả thi. Cùng với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo các điều kiện thuận lợi cho công tác Mặt trận, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tại thành phố Vũng Tàu cần nâng cao trách nhiệm tiếp thu, giải trình những kiến nghị, đề xuất của nhân dân thông qua MTTQ các cấp. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân, từ đó đề ra các chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, đúng đắn, được nhân dân đồng tình, ủng hội.

Chúng ta có thể thấy rằng: Những việc làm và kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tại thành phố Vũng Tàu trong thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Qua đây, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại thành phố Vũng Tàu./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT