Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến 2030.
08:58 | 02/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến 2030, Kế hoạch 99/KH-SYT ngày 10/6/2019 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hướng dẫn truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến 2030, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 4131/KH-UBND ngày 30/7/2019 về truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến 2030.

Phường Thắng Nhất ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng năm 2019

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, các gia đình và cá nhân toàn xã hội chung sức tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nêu cao nhận thức về vệ sinh cá nhân, thay đổi các hành vi có lợi cho sức khỏe; Phát động hưởng ứng phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trên toàn thành phố Vũng Tàu một cách bền vững. Nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phát huy sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân chung tay góp sức cùng hưởng ứng, tham gia phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” hằng năm.

Nội dung kế hoạch được tập trung vào:

Thứ nhất, về công tác truyền thông:Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi qua các kênh thông tin đại chúng trong cộng đồng dân cư, để người dân nâng cao nhận thức cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, phát động hưởng ứng phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” trên toàn thành phố Vũng Tàu. Hằng năm, tổ chức phát động chiến dịch “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”- ngày 02/7 theo Quyết định 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Chính phủ về việc lấy ngày 02 tháng 7 hằng năm là ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ hai, vệ sinh cải thiện sức khỏe bảo vệ cộng đồng: Khuyến khích người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, chú trọng việc ăn chín, uống sôi, thực hiện tốt 3 sạch trong sinh hoạt hằng ngày như ăn sạch, uống sạch, ở sạch; Vệ sinh lao động đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh trong môi trường làm việc, thực hiện đúng quy định về công tác bảo hộ lao động, có các biện pháp phòng chống các yếu tố có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Thứ 3, cải thiện vệ sinh môi trường: Vận động người dân xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tổ chức thu gom rác thải, nước thải sinh hoạt đúng quy định vệ sinh môi trường, xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường, tổ chức định kỳ tổng vệ sinh toàn diện ở gia đình, khu dân cư, các khu vực của từng đơn vị, bộ phận thuộc quyền quản lý; Xây dựng kế hoạch an toàn nguồn nước; Thực hiện tốt các quy định trong việc sản xuất, nuôi trồng, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức các phong trào thi đua bảo vệ môi trường.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể trong công tác Tổ chức chỉ đạo, Truyền thông, Lồng ghép các chương trình khác, phối hợp liên ngành, Kiểm tra, giám sát, tổng kết thi đua khen thưởng.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho UBND các phường xã trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương phát động thành phong trào triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch; Giao Phòng Y tế và Trung tâm y tế thành phố tham mưu xây dựng Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Vũng Tàu. Chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến công tác vệ sinh và phòng chống dịch bệnh.

UBND thành phố cũng giao cho các phòng ban có liên quan, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến 2030 theo nội dung kế hoạch này./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT