Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
11:04 | 14/08/2019 Print   E-mail    

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu đã có Công văn số 222-CV/BTG ngày 08/8/2019 gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị về việc triển khai tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai theo “Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019” mà Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền kết quả công tác PCTT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTT, như: Nghị quyết 71/2018/NQ-QH của Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị định 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT; các mục tiêu theo Kế hoạch PCTT quốc gia đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định 649-QĐ/TTg ngày 30/5/2019).

Năm 2018, công tác phòng ngừa thiên tai đã được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai chủ động, kịp thời, hiệu quả. Các nhiệm vụ, giải pháp công tác PCTT năm 2019: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, nghị định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; xây dựng các chương trình, đề án, dự án PCTT theo đặc thù từng khu vực, vùng miền; phát huy vai trò của báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội và tầng lớp nhân dân trong PCTT; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách làm cơ sở tổ chức triển khai, thực thi đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác PCTT; kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ huy các cấp PCTT từ Trung ương đến cơ sở; nâng cao năng lực đội ngũ và cơ quan tham mưu làm công tác PCTT; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT; tập trung nguồn lực cho công tác PCTT; thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” của các cấp chính quyền và người dân phù hợp với thực tiễn hiện nay; tăng cường kiểm tra vi phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi; khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi sông; quản lý quy hoạch lũ; quy hoạch đất đai; kiểm soát hoạt động kinh tế - xã hội nhằm ngăn chặn gia tăng rủi ro thiên tai…

Ban Tuyên giáo đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nghiêm túc thực hiện./.

Tin: Lê Ngân, BBT