Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (02/9/1945) - Biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do.
03:47 | 24/08/2019 Print   E-mail    

 

Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)  

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (02/9/1945) - Biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do.

------------------------- 

Quốc khánh 02-9-1945 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cách đây 74 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Bản Tuyên ngôn Độc lập trở thành một văn kiện cực kỳ quan trọng, là một kiệt tác, một áng “Thiên cổ hùng văn”, một áng văn lập quốc vĩ đại.  Bên cạnh sứ mệnh khai sinh, đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, bản Tuyên ngôn Độc lập còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng, củng cố và gìn giữ độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.

(Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội – Hình tư liệu) 

Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời trong một thời điểm trọng đại và phức tạp của lịch sử, có ý nghĩa xác lập tính hợp pháp và hợp hiến của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; là bản anh hùng ca mở đầu kỷ nguyên mới độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ của nhân dân ta, từ địa vị nô lệ đứng lên giành độc lập, tự tổ chức ra Nhà nước của mình. Bản anh hùng ca bất hủ này thực sự là một di sản văn hóa khẳng định quyền tự chủ của dân tộc, thể hiện niềm tự hào, ý chí, sức mạnh và khát vọng hòa bình mãnh liệt của của dân tộc Việt Nam. Bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 đã khẳng định rằng nền độc lập, tự do mà nhân dân Việt Nam giành lại được là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hi sinh của những người con anh dũng của dân tộc Việt Nam.

Là người Việt Nam, ai cũng có thể biết rằng, Tuyên ngôn độc lập là thành quả của bao nhiêu hi vọng, gắng sức và tin tưởng của hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam thời bấy giờ. Những tuyên bố đanh thép trong bản Tuyên ngôn độc lập về quyền độc lập, tự do tất yếu của dân tộc Việt Nam đã đập tan những luận điệu xuyên tạc trong âm mưu tái chiếm Đông Dương của thực dân Pháp và ý đồ can thiệp của các nước đế quốc đối với Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền của Việt Nam đều vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại với xu hướng phát triển chung của nhân loại tiến bộ. Toàn thể dân tộc Việt Nam “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo và công bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới cho thấy trí tuệ sắc sảo và lỗi lạc của Bác Hồ. Đây là kết quả của một quá trình tư duy khoa học độc đáo và thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó càng khẳng định rõ ràng và nhất quán một chân lý hết sức giản dị nhưng có tầm khái quát cao là: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như trí tuệ sắc sảo của Người mãi mãi soi sáng đường chúng ta đi. 30 năm sau ngày Tuyên ngôn độc lập (1945-1975), Đảng và nhân dân đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc - dân chủ, thống nhất Tổ quốc. Đất nước ta đã hoàn toàn được độc lập, nhân dân ta đã hoàn toàn được tự do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người Việt Nam.

Năm 2019 này, khi đất nước đang đi vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, đứng trước những thách thức mới, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc khát vọng giải phóng con người, giải phóng dân tộc, và giá trị to lớn của độc lập, tự do, hạnh phúc được Hồ Chí Minh nói đến trong bản Tuyên ngôn độc lập càng có ý nghĩa - giá trị thời đại và trường tồn. 74 năm qua nhanh từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, thời gian cho chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua, thấy rõ ý nghĩa, giá trị của những trang sử vàng - oanh liệt nhất của dân tộc, đánh giá đúng những thắng lợi vĩ đại đã giành được, để từ đó càng phấn khởi tiến lên phía trước.

74 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Với tinh thần đó mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt hơn 74 năm qua. Phát huy bản chất và những giá trị của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, Đảng và Nhà nước ta chủ trương: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Đó cũng chính là “phương cách” tốt nhất để vươn đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.

Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945 - Biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do đã và đang là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng, củng cố và gìn giữ độc lập, tự do, hạnh phúc…Hôm nay đây, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống của nhân dân. Đây cũng là những việc làm ý nghĩa để thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại/.

Bài: Lê Ngân, BBT