Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân thời kỳ mới.
04:13 | 07/09/2019 Print   E-mail    

Kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2019) 

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân thời kỳ mới.

----------------- 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. Mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận và các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường. Ðường lối, chủ trương của Ðảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện và thể chế hóa bằng các chính sách, pháp luật. Các tầng lớp nhân dân tại thành phố Vũng Tàu đều chung sức, chung lòng cùng Ðảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu đã và đang làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Ông Huỳnh Quang Vinh - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Vũng Tàu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội nghị UBMTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014-2019 

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu thì: Trong 05 năm qua (2014-2019), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, góp phần to lớn tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Ðặc biệt, các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư... có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn.

Công tác phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố Vũng Tàu quan tâm triển khai thực hiện, đã góp phần nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương như: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với một số dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố, dự thảo đề án chính sách hỗ trợ, đề án phát triển kinh tế-xã hội của UBND thành phố; tổ chức tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến tham gia đối với các dự thảo. Đã có 2.851 ý kiến phản ánh, nhìn chung các ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ các cấp được tiếp thu, bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Vũng Tàu đã chủ động tham gia tổ chức và giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; hiệp thương dân chủ, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng luật.

Ðại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và phát triển thành phố. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố. Lấy mục tiêu xây dựng thành phố Vũng Tàu là thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện và ấn tượng; nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh để phấn đấu. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thành phố cần chăm lo, phát huy và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò, vị trí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Ðẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân cùng với Ðảng, Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao chất lượng cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Huỳnh Quang Vinh, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Vũng Tàu thì: Là bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tham gia giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân... đã góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trong thời gian tới, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của thành phố Vũng Tàu, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng MTTQ thành phố Vũng Tàu vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động; xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Góp phần xây dựng quê hương Vũng Tàu ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT