Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vũng Tàu 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.
02:31 | 10/09/2019 Print   E-mail    

Qua 10 năm (2009-2019) thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, các đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng, đem lại hiệu quả thiết thực của việc huy động nguồn lực trong nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

(Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN, xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại)

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trảo thi đua “Dân vận khéo” (2009-2019) của UBND thành phố Vũng Tàu thì công tác dân vận của thành phố Vũng Tàu những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Một trong những giải pháp quan trọng để đạt được kết quả đó là phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang ngày càng lan tỏa, mang lại hiệu ứng tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại. Phong trào đã được các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị đồng tình hưởng ứng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và phải trở thành phong trào sâu rộng trên mọi lĩnh vực chính trị - xã hội, ở tất cả các cấp, các ngành, trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng định hướng việc lựa chọn, xác định nội dung phù hợp để vận động, phát huy được sức mạnh của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chăm lo lợi ích chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Thành phố Vũng Tàu được công nhận là đô thị loại I theo Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 23/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Vũng Tàu hiện nay có 105 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: 12 phòng chuyên môn; 13 đơn vị sự nghiệp; 17 phường, xã và 63 đơn vị sự nghiệp giáo dục, trong đó có 16 Trường THCS, 22 Trường Tiểu học, 25 Trường mầm non. Tổng số dân cư trên địa bàn thành phố hiện nay là 90.084 hộ, khoảng 530.000 nhân khẩu. Qua 10 năm thực hiện, phong trào “Dân vận khéo” tại thành phố Vũng Tàu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như các mô hình “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Tổ phụ nữ tự quản”; mô hình khéo tuyên truyền vận động, giải thích để quần chúng nhân dân hiểu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mô hình “Phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị”, “Khéo phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra, góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương”…

Từ năm 2009 đến nay, thành phố có 1.449 mô hình và 216 điển hình được đăng ký; có 1.165 mô hình và 82 điển hình thực hiện đạt kết quả. Đặc biệt phong trào “dân vận khéo” đã gắn với thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng đô thị Văn minh và giảm nghèo bền vững, mang lại những động lực mới, phát huy mọi nguồn lực của xã hội, góp phần thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội: Có 819 mô hình, trong đó có 605 mô hình thực hiện đạt kết quả, gắn với việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và thực hiện nhiệm vụ và chủ trương của thành phố về phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, phát triển dịch vụ du lịch…đã góp phần xóa đói giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết hợp hài hòa giữa lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân của nhân với lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp.

Lĩnh vực An ninh-quốc phòng: UBND 17 phường, xã đã đăng ký 351 mô hình, trong đó thực hiện hiệu quả 306 mô hình. Các mô hình nổi bật như: phường Rạch Dừa, tuyến đường tự quản của các phường 1, 3, 4, 7, Thắng Tam…đã thực hiện có hiệu quả.

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Có 279 mô hình và 11 điển hình, các mô hình “dân vận khéo” trong thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Hằng năm, UBND thành phố phối hợp với Ban dân vận Thành ủy tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào “dân vận khéo” gắn với các hội nghị sơ, tổng kết công tác “dân vận chính quyền”. Hằng năm, UBND thành phố khen thưởng 20 mô hình và 10 điển hình dân vận khéo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Dân vận khéo” vẫn còn hạn chế, như phong trào chưa được thực hiện rộng khắp trong các lĩnh vực đời sống xã hội; các điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp còn ít; việc nhân rộng các mô hình, điển hình chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phối, kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, còn hình thức.

Theo lãnh đạo UBND phố Vũng Tàu thì: Thành công từ mô hình “Dân vận khéo” trong 10 năm qua đã được thành phố Vũng Tàu đúc kết thành bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Đó là nhờ tạo được sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; một yếu tố thuận lợi nữa là để thực hiện phong trào dân vận khéo, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thời gian tới, để duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo cần đổi mới phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, phát huy dân chủ, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đề ra chương trình hành động cụ thể về phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại.

Có thể thấy rằng, qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009-2019), công tác “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị của địa phương. Đặc biệt, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận của các cơ quan trong hệ thống chính trị được nâng lên. Từ thực tiễn phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong nhiều năm qua tại thành phố Vũng Tàu có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, một phong trào thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn