Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Nâng cao chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ.
04:31 | 17/09/2019 Print   E-mail    

Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thành phố Vũng Tàu luôn xác định việc nâng cao văn hóa công vụ sẽ góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Cán bộ, công chức thành phố Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ của công dân tại bộ phận một cửa

Văn hóa công vụ được hiểu là một hệ thống những giá trị về đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, truyền thống, phong cách, biểu trưng, ngôn ngữ… hình thành và chi phối cách ứng xử và giao tiếp trong quá trình xây dựng và phát triển nền công vụ, có khả năng lưu truyền và có tác động tới tâm lý, hành vi của người thực thi công vụ. Đó chính là các hoạt động hằng ngày, các cách làm, thói quen, nếp nghĩ được lặp đi lặp lại trong thực thi quyền lực công của cán bộ, công chức, viên chức. Vì thế, ý thức công vụ được coi là cơ sở quan trọng để hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Theo giám sát của HĐND thành phố Vũng Tàu cho thấy, tại một số đơn vị, địa phương của thành phố Vũng Tàu vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử hoặc thiếu tinh thần phục vụ nhân dân.

Nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, ngày 02/11/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 6298/UBND-NV gửi Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp Công lập của thành phố, Chủ tịch UBND 17 phường, xã về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh hành vi, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức thành phố trong giao tiếp với công dân và trong thi hành công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức về văn hóa giao tiếp với nhân dân và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Chúng ta có thể thấy rằng, mọi thành công hay thất bại của công sở phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu nhất là yếu tố con người và hành vi ứng xử văn hóa. Thời đại thông tin bùng nổ, chỉ cần một hành vi thiếu văn hóa, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức có thể nhanh chóng lan truyền, ảnh hưởng lớn tới uy tín và chất lượng quản lý của thành phố, của một cơ quan, tổ chức. Văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức một cơ quan, đơn vị có tính kế thừa và tiếp thu sáng tạo, có chọn lọc qua các giai đoạn phát triển và không ngừng được bổ sung hoàn thiện, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức văn minh, chuyên nghiệp. Bởi vì cán bộ công chức, viên chức là những người được Nhà nước tuyển chọn, bổ nhiệm khi đạt được tiêu chuẩn về trình độ lẫn đạo đức, được giao phó những vị trí, những công vụ để duy trì, vận hành và thúc đẩy phát triển của xã hội. Chính vì vậy cũng đòi hỏi những đội ngũ này có một sự ứng xử chuẩn mực cao hơn rất nhiều so với những người bình thường. Ngoài ứng xử của một công dân bình thường thì những cán bộ, công chức còn chịu sự điều chỉnh của những văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Khi hoạt động trong một cơ quan thì còn phải tuân theo nội quy, quy định của cơ quan.

Theo Lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thì: Nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cơ quan, đơn vị hàng năm. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương tại thành phố Vũng Tàu cần cụ thể hóa việc xây dựng văn hóa ứng xử trong cơ quan, đơn vị thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ với các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, chú trọng thực hiện hiệu quả mô hình “Nụ cười công sở”.

Trong thời gian tới, để nâng cao chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại. Tăng cường thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra công vụ và công tác giải quyết thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị; Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; tổ chức đánh giá hàng tháng, xếp loại thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT